Samverkan

ACES ambition att bidra till ett hållbart samhälle. Vi samarbetar med och ger stöd och expertråd till myndigheter, privata företag, icke-statliga organisationer, skolor och andra grupper i olika frågor.

Samverkansnyheter

Environmental quality standards (EQS) for selected pollutants

ACES was commissioned, by the Swedish Agency for Marine and Water Management and the Swedish Environmental Protection Agency, to perform literature overviews and EQS derivations for the following pollutants: sulfate, nitrate, silver, copper, D4, D5 and ciprofloxacin. The work was performed under the Water Framework Directive (2000/60/EC) using the European Communities’s guidance document “Technical Guidance for Deriving Environmental Quality Standards”. The reports can be accessed here. For more information, please contact Marlene Ågerstrand (marlene.agerstrad@aces.su.se).

 

Forskningsseminarium om mätning av tenn på fartyg

Forskare från ACES har, tillsammans med Transportstyrelsen och forskare från Chalmers Tekniska högskola, genomfört ett tvåårigt forskningsprojekt om mätning av tenn på fartygsskrov. Projektet har tagit fram underlag och förslag till bedömningsgrunder till Transportstyrelsens arbete för att eliminera spridningen av tenn från fartyg och fritidsbåtar.

Resultaten presenteras vid ett seminarium på Transportstyrelsen 17 april. (more…)

Ingen tydlig koppling mellan miljögifter och fiskhälsa i Hanöbukten

Havs- och vattenmyndigheten har avrapporterat ett regeringsuppdrag om att utreda orsakerna till vikande vattenkvalitet, fiskhälsa och fiskbestånd i Hanöbukten. Forskare vid ACES har bidragit till flera sakrapporter med analyser av organiska miljögifter, kvicksilver och andra giftiga metaller i fisk, samt studier av vitmärlans reproduktion. Du kan läsa mer i HaV:s pressrelease.

Små och farliga partiklar?

Den 19 maj besökte Roger Westerholm, Christer Johansson och Alexander Håkansson från ACES Naturvårdsverket för att dela med sig av sina kunskaper om olika typer av luftburna partiklar och deras hälsorisker. Seminariet var en del i ACES:s arbete med att samverka med samhället och svenska myndigheter kring den forskning som ACES bedriver.

Fokus för seminariet var vilka hälsoeffekter som kan relateras till sotpartiklar och andra oreglerade partiklar samt vilken inverkan valet av bränsle har på fordonsutsläpp.

Seminariet spelades in och kan ses här: https://youtu.be/Vh5tREnweF8

NORAP Workshop

Den 16 och 17 november anordnade Marlene Ågerstrand och Anna Beronius en  workshop med mer än trettio deltagare från miljömyndigheter i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island.

Målet med mötet var att utvärdera vårt riskbedömningsverktyg: SciRAP (www.scirap.org) och diskutera hur det bäst ska kunna användas och utvecklas för att stödja en bättre process för regulatorisk riskbedömning.

Workshopen finansierades med pengar från Nordiska Ministerrådet.

Långvarig kalkning av sjöar ger lägre halter av kvicksilver i fisk

Långvarig kalkning av sjöar ger lägre halter av kvicksilver i fisk visar tidsserier från IKEU, ett mångårigt samverkansprojekt mellan ACES och nationella miljömyndigheter. Studien finns publicerad i Havs-och vattenmyndighetens årsskrift Sötvatten och har uppmärksammats av bl.a. av Sportfiskarna.

Contact

Many of our researchers take a great interest in science-policy interactions and possess a solid grasp of the decision-making process, both in Sweden and in Europe. With that in mind, we run education programmes and communication activities to increase awareness of science’s short- and long-term impact on society.

For more information please get in touch
Phone: +46 (0)8 674 7338
externalrelations@aces.su.se

Videos

Here are the latest videos about outreach activities at ACES.

Regulation of production and use of PFAS in consumer and industrial products

ACES professor Ian Cousins has been conducting research into highly fluorinated chemicals of PFAS for a long time. In this video he talks about the properties that make these chemicals so widely used and why it is important to better regulate their production and use globally.

Pharmaceuticals in the environment

ACES researcher Marlene Ågerstrand discusses the significance of former research program MistraPharma that aimed to address negative effects of pharmaceuticals on the environment.

Monitoring air quality in Stockholm

ACES professor Christer Johansson discusses how the research collaboration between Stockholm University and Stockholm City can ensure clean air in the Swedish capital.

Expert advice

Our researchers offer expert advice to media, government agencies, industry, schools and non-governmental organisations.

Commissioned research

We help government agencies and the private sector with laboratory and field investigations, data reviews and knowledge syntheses.

Strategic collaborations

On a case-by-case basis, we engage in long-term strategic collaborations with external partners that share our commitment to sustainability.

Department of Environmental Science
Stockholm university

Department of Environmental Science
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm

Geovetenskapens hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet,
Svante Arrhenius väg 16, Stockholm