The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry is a multidisciplinary department that gathers scientists from diverse fields in the natural sciences to study environmental phenomena with some 200 faculty, researchers, doctoral students and support staff from over 30 countries. Our research spans across five major areas: chemical contaminants, atmospheric aerosols, biogeochemical cycles of carbon and nutrients, ecotoxicology, and analytical chemistry. Extensive facilities for chemical analysis, particle characterization and aquaria experimentation as well as several modeling platforms and research stations are key to our research.

Project description
We are seeking a researcher to join the Exposure and Effects Unit at ACES. The work is focused on biofilm formation on small particles, in association with ongoing projects on microplastics as emerging environmental contaminants in aquatic ecosystems. Currently funded projects focus on understanding biofilm formation on microplastics and biofilm-mediated effects of the microplastics on aquatic consumers. We take a broad and multidisciplinary approach, which spans basic biology, environmental microbiology and environmental chemistry, to improve mechanistic understanding of the microplastics effects in benthic and pelagic food webs. See project details at aces.su.se/research/projects and io-warnemuende.de/micropoll.

Main responsibilities
To establish and standardize PCR-based methods for biofilm characterization, with particular focus on cyanobacteria identification, quantification and functional properties.

Qualification requirements
The researcher will be appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country. In addition to the PhD degree in a relevant field, a successful candidate should have experience in the areas of biology of cyanobacteria, environmental microbiology, biofilm research, biotechnology, and molecular biology. Applicants should have demonstrated experience in laboratory and field research on toxin-producing cyanobacteria.

Assessment criteria
Special attention will be given to research skills. The selection is based primarily on scientific excellence and documented experience in the relevant fields and experimental design.
The following selection criteria should be addressed in the application:
• At least 5-6 years of postdoctoral experience in research of molecular biology of cyanobacteria and biofilms.
• Documented skills in developing and application of PCR-based methods.
• Documented experience of field and laboratory research on microorganisms possessing biodegrading capacity of cyanobacterial toxins.
• High quality publications showing the capacity to conduct and publish research in environmental microbiology, both basic and applied.

Terms of employment
This is a full-time employment for up to 6 months. Start date 2018-03-01 or as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from the the project leader Prof. Elena Gorokhova, telephone: +46 8 674 73 41, elena.gorokhova@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button at the bottom of this page: https://www.su.se/english/about/working-at-su/jobs?rmpage=job&rmjob=4806&rmlang=UK. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Cover letter with research proposal (no more than 2 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – why and how you wish to complete the project
  – what makes you suitable for the project in question
 • Copy of PhD diploma
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

Forskare i biofilmsbildningen på mikroplaster

Sista ansökningsdag:2018-02-18

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi är en multidisciplinär institution för miljövetenskapliga studier, med ca 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Vår forskning spänner över 5 olika huvudområden: kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, biogeokemiska kretslopp av kol och näringsämnen, ekotoxikologi och analytisk kemi. Det finns betydande experimentell utrustning för kemisk analys och partikelkarakterisering men även flera permanenta forskningsstationer såväl som tillgång till modeller från process till jordsystem nivå.

Projektbeskrivning
Vi söker en forskare som har intresse och förmåga att studera biofilmsbildning på mikropartiklar i anslutning till pågående projekt on mikroplaster som nya miljöföroreningar i akvatiska ekosystem. De pågående projekten vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) syftar till att förstå biofilmsbildningen på mikroplaster och hur biofilmer kan påverka mikroplasteffekter hos akvatiska konsumenter. Vi arbetar multidisciplinärt inom grundläggande biologi, mikrobiell ekologi och miljökemi för att skapa en bättre mekanistisk förståelse för mikroplasters effekter på både bentiska och pelagiska födovävar. För mer detaljer om projektet, se aces.su.se/research/projects and io-warnemuende.de/micropol.

Arbetsuppgifter
Att fastställa och standardisera PCR-baserade metoder för biofilmkarakterisering, med särskild inriktning på identifiering, kvantifiering och funktionsegenskaper av cyanobakterier.

Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Vi söker dig med doktorsexamen och med dokumenterad erfarenhet inom relevanta områden och vetenskaplig excellens.
Följande urvalskriterier ska tydligt adresseras i ansökan:
• Minst 5-6 års forskningserfarenhet med fokus på molekylärbiologi av cyanobakterier och biofilmer.
• Dokumenterade färdigheter vid utveckling och tillämpning av PCR-baserade metoder.
• Dokumenterad erfarenhet av fält- och laboratorieundersökning om mikroorganismer som har biologisk nedbrytningskapacitet hos cyanobakteriella toxiner.
• Högkvalitativa vetenskapliga publikationer som visar förmåga att bedriva och publicera forskning inom miljömikrobiologi.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst sex månader. Tillträde 2018-03-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prof. Elena Gorokhova, tfn 08-674 73 41, elena.gorokhova@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök” längst ned på denna sida: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=4805&rmlang=SE . Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • personligt brev med projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Contact

Elena Gorokhova
Phone +46 8 674 7341
Elena.Gorokhova@aces.su.se