Svetsare är den yrkesgrupp i Sverige som är mest exponerad för mangan (Mn). Mangans kritiska effekt är subkliniska psykomotoriska och kognitiva prestationsförsämringar vilka orsakats av att Mn ackumulerats i hjärnans basala ganglier (BG). Enbart en liten andel av det Mn som cirkulerar i blodet kan passera blod-hjärnbarriären (BBB), det som är bundet till tre ”transportörer”. En alternativ ingång är via deponering i näsan och transport längs luktnerven, men direkt transport till BG härifrån tycks dock vara låg.

Inom projektet kommer följande frågeställningar att studeras:
• Svetsmetodens inverkan 
• Mängden Mn som deponerats i näsan och alveolerna mäts med aerosolprovtagare, liksom manganets löslighet 
• Mn-transportörer i plasma kvantifieras
• Mängden Mn som ackumulerats i basala gangliernas delar och luktbulben bestäms med magnetresonanstomografi (MRI)
• Påverkan på kritiska neurotransmittorer och relaterade biomarkörer, samt vattens fraktionella anisotropi mäts med MR-teknik, vilket gör det möjligt att avgöra i hur stor omfattning ackumulerad Mn påverkat hjärnans normala funktion
• Svetsarna genomgår ett urval psykomotoriska och kognitiva test som i internationella sammanställningar visat sig ge utslag för mangans neurotoxiska effekter på svetsare

Genom att kombinera dessa mätmetoder erhålles en unikt bred kartläggning som gör det möjligt att i detalj följa manganets väg in i hjärnan och studera dess psykomotoriska och kognitiva effekter.

Project Info

Project start: 2015

Funded by

FORTE

This Project is part of Research topic