Övergripande syfte

  • Undersöka hur substitution kan användas i arbete för en cirkulär ekonomi
  • Identifiera incitament och kunskaps-gap för ökad substitution hos aktörer som är viktiga för en fungerande cirkulär ekonomi med material och produkter som är fria från farliga ämnen
  • Ta fram ”verktyg” till kommuner som vill arbeta strategiskt och långsiktigt med kemikaliefrågor och substitution som ett steg i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

Det första delprojektet har fokuserat på att undersöka hinder och förbättringsmöjligheter  för kommuner som vill arbeta med kemikaliekrav i upphandlingen. Studien visar att ett stort problem är att uppföljning av huruvida ställa kemikaliekrav uppfylls nästan inte görs alls. Resultatet från denna studie har legat till grund för framtagande av ett verktyg för samverkan mellan kommuner vad det gäller uppföljningar (laboratorieanalyser) av kemikalieinnehåll i varor (se länk).  Syftet är att bidra till förbättrad kemikaliekontroll av upphandlade varor för att stärka möjligheten till mer cirkulära produkt- och materialflöde

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se

Project Info

Project start: 2017

Funded by

Formas

Projects links

This Project is part of Research topic