Övergripande syfte

  • Undersöka hur substitution kan användas i arbete för en cirkulär ekonomi
  • Identifiera incitament och kunskaps-gap för ökad substitution hos aktörer som är viktiga för en fungerande cirkulär ekonomi med material och produkter som är fria från farliga ämnen
  • Ta fram ”verktyg” till kommuner som vill arbeta strategiskt och långsiktigt med kemikaliefrågor och substitution som ett steg i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

Det första delprojektet har fokuserat på att undersöka hinder och förbättringsmöjligheter  för kommuner som vill arbeta med kemikaliekrav i upphandlingen. Studien visar att ett stort problem är att uppföljning av huruvida ställa kemikaliekrav uppfylls nästan inte görs alls. Resultatet från denna studie har legat till grund för framtagande av ett verktyg för samverkan mellan kommuner vad det gäller uppföljningar (laboratorieanalyser) av kemikalieinnehåll i varor (se länk).  Syftet är att bidra till förbättrad kemikaliekontroll av upphandlade varor för att stärka möjligheten till mer cirkulära produkt- och materialflöde

Project Info

Project start: 2017

Funded by

Formas

Projects links

This Project is part of Research topic