The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) is a multidisciplinary department of environmental science studies, with approximately 200 researchers, doctoral students and technical/administrative staff. The department focuses on research and teaching across five major areas: chemical contaminants, atmospheric aerosols, biogeochemical cycles of carbon and nutrients, ecotoxicology, and analytical chemistry.

Activities at the Exposure & Effect Unit focus on improving our understanding of exposure to chemicals of emerging concern and their effects on living organisms. Our studies integrate experiments, field monitoring and modeling approaches. We also develop novel approaches to facilitate the use of scientific data in regulatory risk assessment and risk management. Research traditions are based on environmental chemistry, experimental ecotoxicology and environmental monitoring, with a particular need for the continuity of methodology and quality assurance activities that require dedicated staff.

The Exposure & Effects Unit is now seeking a research engineer to be involved in experimental work in the field of ecotoxicology and environmental risk assessment as well as work with documentation of primary research data and assistance in preparation of scientific reports.

Main responsibilities

 • Supervise the culture facilities for ecotoxicity testing; these include microorganisms and invertebrates routinely used in research projects and teaching but may also include establishing new cultures, both cell lines and organisms, and developing protocols for their maintenance.
 • Conduct exposure experiments and train MSc and PhD students in basic laboratory techniques involving handling of test organisms.
 • Maintain standard instrumentation related to culture facilities and experimental setups, such as climate chambers, bench instrumentation, spectrofluorometers, cell counters, incubators, sampling equipment.
 • Familiarize yourself with KLARA (Stockholm University’s system for managing chemicals) and train research students and newly recruited personnel to use it in their research.
 • Assist in data collection, storage, and primary synthesis of results; the latter includes creating calculation templates in Excel for data analysis and maintaining the local database for the monitoring data.
 • Assist in compiling information related to specified research topics and in preparation of scientific reports to various agencies.
 • Contribute to the development and maintenance of both a safe laboratory working environment and good psychosocial work environment.

Qualification requirements
To qualify for the position, you have an academic degree (at least M.Sc.) related to Environmental Science, or equivalent education with a strong background in biology, ecology, biotechnology, or chemistry.

You should also have:

 • Knowledge in experimental research in aquatic ecotoxicology or ecology.
 • Experience in field sampling.
 • Ability to work with data and perform data analysis.
 • Good skills to convey information, both orally and in writing, in Swedish and in English.
 • Driving license.

It is considered as a merit if you have some teaching experience and have co-authored scientific publications, project reports, etc.

We are looking for you who have a good ability to work in a group as well as independently. You know how to seek information and are a quick learner. Good communication skills are necessary for the position.

Terms of employment
This is a full-time, indefinite-term position with a six-month trial period. Salaries at Stockholm University are determined individually; therefore, please indicate your requested salary. Start date immediately.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact 
Further information about the position can be obtained from Professor Magnus Breitholtz, telephone: +46 70 600 26 86, magnus.breitholtz@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Only include the cover letter and CV in your application. Bring copies of grades and certificates if you are called to an interview.

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!
To apply, click “Apply” at the bottom of this page: http://www.su.se/english/about/working-at-SU/jobs?rmpage=job&rmjob=4604&rmlang=UK

Information på svenska:

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en multidisciplinär institution för miljövetenskapliga studier, med ca 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Vår forskning spänner över 5 olika huvudområden: kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, biogeokemiska kretslopp av kol och näringsämnen, ekotoxikologi och analytisk kemi.

Forskningen på Enheten för Exponering & Effekter fokuserar på att öka förståelsen för hur levande organismer exponeras för miljöföroreningar samt de effekter som uppkommer som ett resultat av exponeringen. Våra studier integrerar laborativa experiment, fältövervakning och modellering. Vi utvecklar även nya metoder och strategier för att underlätta användandet av vetenskapliga data i riskbedömning av kemikalier. Vår forskning har en stark tradition inom framförallt miljökemi, experimentell ekotoxikologi och miljöövervakning, vilket kräver såväl kontinuitet vad gäller metoder och kvalitetskontroll som en professionell och engagerad personal.

Enheten för Exponering & Effekter söker nu en forskningsingenjör som ska arbeta med ekotoxikologiska experiment samt med att dokumentera data och hjälpa till med att färdigställa vetenskapliga rapporter.

Arbetsuppgifter

 • Ansvara för odlingskulturer för ekotoxikologisk testning; dessa inkluderar f.n. mikroorganismer och ryggradslösa djur som används rutinmässigt i olika forskningsprojekt och undervisning men kan också komma att inkludera nya organismer och cellinjer.
 • Genomföra exponeringsförsök samt träna studenter på masters- och forskarutbildningsnivå i handhavande av organismer och andra grundläggande laboratorietekniker.
 • Underhålla instrument som används för kulturhållning och exponering, såsom klimatkammare, inkubatorer, spektrofluorometrar, partikelräknare och provtagningsinstrument.
 • Vara förtrogen med KLARA (Stockholms universitets kemikaliehanteringssystem) och träna studenter samt nyrekryterad personal att använda systemet i sitt arbete.
 • Hjälpa till med insamling, lagring samt bearbetning av data; det senare inkluderar enklare dataanalyser i Excel samt upprätthållande av den lokala databasen för övervakningsdata.
 • Hjälpa till med att sammanställa information om specifika forskningsämnen till vetenskapliga rapporter.
 • Medverka till och utveckla såväl en säker fysisk som psykosocial arbetsmiljö.

Kvalifikationer
För att kvalificera dig för tjänsten ska du ha en akademisk examen (minst mastersnivå) i miljövetenskap, eller motsvarande utbildning med en stark bakgrund i biologi, ekologi, bioteknologi eller kemi.

Du ska också ha:

 • Kunskap om experimentell forskning inom akvatisk ekotoxikologi eller ekologi.
 • Erfarenhet av fältprovtagning.
 • Förmåga att arbeta med data och genomföra dataanalyser.
 • God förmåga att förmedla information både muntligt och skritfligt, på svenska och engelska.
 • Körkort (B).

Det är meriterande om du har undervisningserfarenhet samt har varit medförfattare på vetenskapliga artiklar, projektrapporter etc.

Vi söker dig som har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du är bra på att söka information och är snabblärd. En god kommunikativ förmåga är nödvändig för positionen.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av professor Magnus Breitholtz, tfn 070-600 26 86, magnus.breitholtz@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!
För att ansöka, klicka på “Ansök” längst ned på denna sida: http://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-SU/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=4603&rmlang=SE

Contact

Magnus Breitholtz
Head of department
Phone +46 70 600 2686
Magnus.Breitholtz@aces.su.se