The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) is one of the biggest departments at the Faculty of Science. The department is divided into five units with more than 220 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff. Research and teaching focuses on Contaminant Chemistry, Exposure & Effects, Atmospheric Science, Biogeochemistry and Analytical Chemistry. As an employee at ACES you will be part of a dynamic environment with research in leading research areas and with a strong international profile.

In the Contaminant Chemistry Unit we study all aspects of the occurrence of pollutants in the environment. Areas of particular focus include the discovery of new contaminants, understanding the chemical, physical and biological pathways that contaminants follow, and the development of novel tools and techniques in environmental and analytical chemistry. We strive to synthesize our scientific understanding about the sources, transport, fate, and bioaccumulation of environmental contaminants into mathematical models that inspire new scientific hypotheses, and support environmental decision-making.

The Contaminant Chemistry Unit is seeking a research engineer to support ongoing research activities and student training.

Main responsibilities

 • Support faculty members in the execution of research projects.
 • Train students, postdoctoral fellows and visiting scientists in the trace analysis of organic contaminants.
 • Contribute to the development of new sampling techniques, analytical methods and lab infrastructure.
 • Contribute to the development and maintenance of a safe laboratory working environment, including overseeing activities of other employees and students in the laboratory.
 • Manage lab inventories (samples, standards, reagents).
 • Work actively to develop and maintain a good psychosocial work environment.

Qualification requirements

 • A postsecondary diploma or degree with a focus on environmental analytical chemistry.
 • Theoretical knowledge of, and practical experience in analysis of trace organic contaminants.
 • Strong organizational and interpersonal skills.
 • Ability to multitask while maintaining high quality in laboratory work and service functions.
 • Fluency in English (spoken and written) is required. Swedish is an asset.

Terms of employment
This is a full-time, indefinite-term position with a six-month trial period. Starting salaries at Stockholm University are determined individually based on qualifications. Start date as peer agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact 
Further information about the position can be obtained from Prof. Matthew MacLeod, telephone: +46 8 674 7168, matthew.macleod@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Only include the cover letter and CV in your application. Bring copies of grades and certificates if you are called to an interview.

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!
To apply, click “Apply” at the bottom of this page: https://www.su.se/english/about/working-at-su/jobs?rmpage=job&rmjob=5324&rmlang=UK

Information på svenska:

Forskningsingenjör

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fem enheter med drygt 220 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och analytisk kemi. Som medarbetare på ACES blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Vid Enheten för föroreningars kemi studerar vi alla aspekter av föroreningars förekomst i miljön. Områden av särskilt intresse är upptäckandet av nya föroreningar, och dess kemiska och biologiska spridningsvägar, samt utvecklingen av nya verktyg och tekniker inom miljökemi och analytisk kemi. Vår strävan är att inkorporera den vetenskapliga förståelsen av källor, transport, öde och bioackumulering av miljöföroreningar i matematiska modeller, vilka i sin tur inspirerar till nya vetenskapliga hypoteser, och fungerar som stöd i miljöpolitiskt beslutsfattande.

Enheten för föroreningars kemi söker en forskningsingenjör som skall fungera som stöd till pågående forskningsaktiviteter och handledning av studenter.

Arbetsuppgifter

 • Stödja lärare i genomförandet av forskningsprojekt.
 • Handledning av studenter, postdoktorer och gästforskare vid spåranalys av organiska föroreningar.
 • Bidra till utveckling av nya provtagningsmetoder, analysmetoder och infrastruktur i laboratoriet.
 • Bidra till utveckling och underhåll av en säker fysisk arbetsmiljö i laboratoriet, inklusive uppsikt över aktiviteter utförda av övrig personal och studenter i laboratoriet.
 • Ansvara för labinventeringar (prover, standardsubstanser, reagens).
 • Delta aktivt i utvecklande och upprätthållande av en god psykosocial arbetsmiljö.

Kvalifikationer

 • Universitetsexamen med inriktning mot analytisk miljökemi.
 • Teoretiska kunskaper i, och praktisk erfarenhet av, analys av organisk spårämnesanalys.
 • God organisationsförmåga och god social förmåga.
 • Förmåga att hantera flera uppgifter parallellt och samtidigt behålla hög kvalitet i laboratoriearbete och service.
 • Att behärska engelska i tal och skrift är ett krav och kunskaper i svenska är en fördel.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning baserad på kvalifikationer. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av professor Matthew MacLeod, tfn 08-674 71 68, matthew.macleod@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!
För att ansöka, klicka på “Ansök” längst ned på denna sida: https://www.su.se/om-oss/jobba-på-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=5323&rmlang=SE