Miljökvalitetsnormer regleras i 5 kapitlet miljöbalken. Luftkvalitetsförordningen (SFS 2019:1260) anger miljökvalitetsnormer som satts till skydd för miljön och människors hälsa. Den listar också de gränsvärden som anger om mätningar eller beräkningar av luftkvaliteten i kommunen behöver göras, läs mer om gränsvärden, målvärden och utvärderingströsklar för luft här. Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2019:9) anger hur kontrollen och redovisningen av mätresultat ska ske.

NFS 2019:9Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet. Gäller från 20 januari 2020.Länk
SFS 2010:477Luftkvalitetsförordningen. Gäller från 1 juli 2010. Ändrad t.o.m. SFS 2020:822.Länk
SFS 1998:808MiljöbalkenLänk
Se även “Luftguiden” för hjälp vid uttolkningen av lagtexterna samt tillämpningen av kontrollen.
LuftguidenNaturvårdsverkets Handbok 2019:1, utgåva 1Länk