Ramdirektivet anger det övergripande regelverket för luftkvalitetsarbetet inom EU.

Ramdirektivet för luftkvalitet:
2008/50/EG:Europaparlamentets och rådets direktiv av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa.Länk
Dotterdirektiv:
2004/107/EG:2004/107/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium, kvicksilver och polycykliska aromatiska kolväten i luften.Länk
Tilläggsdirektiv:
2015/1480/EU:2015/1480/EU: Kommissionens direktiv 2015/1480/EU av den 28 augusti 2015 om ändring av flera bilagor till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG och 2008/50/EG om fastställande av regler för referensmetoder, datavalidering och placering av provtagningspunkter för utvärdering av luftkvaliteten.Länk