Var ska man börja?

För att kontrollera om ett gränsvärde klaras i kommunen krävs att utvärderingen redan från start inriktas på att finna de mest belastade platserna i kommunen. Därvid måste såväl bakgrundshalter som lokala bidrag tas med i beräkningen. Målet i detta inledande utvärderingssteg är att kontrollera om den nedre utvärderingströskeln överskrids på någon sådan belastad plats i kommunen.

För att komma igång med denna typ av utvärdering är Luftguiden och Naturvårdsverkets föreskrifter en naturlig start på allt luftkvalitetsarbete, här beskrivs hur arbetet med luftföroreningar ska bedrivas och hur regler och lagar ska följas och tillämpas. Kommer man fram till att mätningar behöver göras för att fortsätta undervärderingen ger dessa dokument starten på mätstrategin och fastställer i vilken omfattning mätningar ska göras, så som vilka krav som ställs, val av mätmetod, val och antal provtagningsplatser etc. När dessa delar sedan är fastställda kommer Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar in i bilden. Referenslaboratoriet tillhandahåller information om vilka instrument som är godkända att använda samt hjälp med att kvalitetssäkra mätningarna.

Läs mer på:

Naturvårdsverkets Luftguiden

Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2019:9

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna. reflabmatningar@aces.su.se