Det finns ett flertal mätningar som har genomförts, och i vissa fall fortfarande genomförs, i Sverige som inte uppfyller dagens alla krav på kontinuerliga mätningar eller indikativa mätningar. Dessa mätningar har varit relativt vanliga i mindre och medelstora kommuner och tätorter, och har i många fall pågått under lång tid. Exempel på sådana mätningar är kortvariga mätkampanjer, vinterhalvårsmätningar och mätningar med låg tidsupplösning (t.ex. månadsvisa mätningar).

Även om dessa mätningar inte uppfyller lagstiftningens krav på kontinuerliga eller indikativa mätningar kan de ändå ge värdefull information om luftkvaliteten. De kan bl.a. utgöra ett viktigt underlag för en inledande kartläggning eller objektiv skattning, för uppföljning av miljökvalitetsmålet Frisk luft, för validering av modellberäkningar eller för att följa långsiktiga halttrender. Sådana mätningar rapporteras till datavärden som ”övriga mätningar” (istället för kontinuerliga eller indikativa mätningar).

”Övriga mätningar” genomförs oftast med enklare mätmetoder såsom diffusiva provtagare som vanligen har lägre tidsupplösning och till viss del större mätosäkerhet än mätningar som genomförs med automatiska instrument.

Mer information om mätningar i allmänhet finns i Luftguiden. När det kommer till kvalitetssäkring av mätningar så finns den harmoniserade QA/QC-manualen att hämta här på Referenslaboratoriets hemsida.

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna. reflabmatningar@aces.su.se