Ett område som har fått ökat fokus under de senaste åren är mätningar av luftföroreningar med s.k. mikrosensorer. Mikrosensorer har fördelen att de kan ge geografiskt och tidsmässigt högupplösta data, är relativt billiga att köpa in, samt att de är portabla och lätta att placera. Intresset för mikrosensorer är därför stort och ett antal studier genomförs såväl i Sverige som i EU för att utvärdera dem och undersöka möjliga användningsområden.

På uppdrag av Naturvårdsverket gjordes en sammanställning av pågående projekt med mikrosensorer i Sverige 2017.

Mikrosensorer för luftmätningar

De tester som hittills har genomförts visar dock att mätningar med mikrosensorer i dagsläget har alltför stora osäkerheter för att kunna användas inom ramen för en kommuns ordinarie kontroll av luftkvalitet för jämförelse mot miljökvalitetsnormerna.

Measuring air pollution with low-cost sensors

Sensordata

Om mätningar med mikrosensorer har genomförts och ska rapporteras till datavärden ska dessa i dagsläget p.g.a. sin osäkerhet rapporteras som ”övriga mätningar”. För att kunna tas emot av datavärden är det dock viktigt att dessa mätningar har genomförts på en och samma plats under hela mätperioden och att data har kvalitetssäkrats och kontrollerats på ett ordentligt sätt för att säkerställa att data är tillförlitliga och användbara. Rapportering av mätosäkerheten är i dessa fall särskilt viktig för att potentiella användare av dessa data ska kunna analysera och använda dem på ett korrekt och lämpligt sätt.

Även om inköpskostnaden för mikrosensorer kan vara låg jämfört med traditionella instrument är det viktigt att komma ihåg kostnader för underhåll och kalibrering som krävs för pålitliga mätserier.

Standardisering

Den europeiska standardiseringskommittén (CEN) arbetar med en standard för klassificering av mikrosensorer. Referenslaboratoriet ingår i denna grupp och arbetar aktivt för att underlätta tillgängligheten på tydlig information kring användbarhet av mikrosensorerna.

För mer information om sensorer kontakta gärna Referenslaboratoriet.

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna. reflabmatningar@aces.su.se