Med kontinuerliga mätningar menas, för de flesta av miljökvalitetsnormerna, mätningar som ska ske under ett helt kalenderår på en och samma mätplats. Visst databortfall under året är att vänta, men för att anses som giltiga kontinuerliga mätningar ska kvalitetsmålen enligt Bilaga 1 i Naturvårdsverkets föreskrifter för osäkerhet, datafångst och tidstäckning uppfyllas. Mätningarna bör vara av löpande karaktär, dvs. ske år efter år på samma plats. Hur länge mätningarna ska fortgå beror på luftkvalitetssituationen samt vilken förorening som utvärderas.

Kontinuerliga mätningar ska som grundregel ske när den nedre utvärderingströskeln överskrids för en förorening, dock med vissa undantag t.ex. för kommuner med färre än 10 000 invånare (se Luftguiden för mer information).

Det mätinstrument som används vid kontinuerliga mätningar ska mäta enligt referensmetod eller likvärdig metod och ska vara godkänt av Naturvårdsverket enligt 19 § i föreskrifterna. Alla godkända instrument finns listade under fliken “Godkända instrument” här på Referenslaboratoriets hemsida.

Mer information om mätningar i allmänhet finns i Luftguiden. När det kommer till kvalitetssäkring av kontinuerliga mätningar så finns den harmoniserade QA/QC-manualen att hämta här på Referenslaboratoriets hemsida.

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna. reflabmatningar@aces.su.se