Indikativa mätningar uppfattas ibland som mätningar med enklare metoder, men även de omfattas av krav på tidstäckning och mätningars tidsupplösning. De ska inte koncentreras till de perioder på året som kan ha högre koncentrationer, utan visa årets hela belastning. Det är överlag viktigt att säkerställa att de indikativa mätningarna ger tillräckligt med information för att kunna utvärderas mot aktuella miljökvalitetsnormer. Det innebär bl.a. att mätningarnas tidsupplösning behöver vara tillräckligt hög för att kunna följa upp de relevanta miljökvalitetsnormerna.

För att anses som giltiga indikativa mätningar ska kvalitetsmålen enligt Föreskrifternas Bilaga 1 för osäkerhet, datafångst och tidstäckning uppfyllas. För de flesta av miljökvalitetsnormerna tillåts en högre osäkerhet för mätvärdet vid indikativa mätningar. Referensmetod enligt Bilaga 2 i föreskrifterna eller likvärdig metod behöver inte användas, men innebär en fördel, inte minst när det gäller utvärdering av mätosäkerheten.

Mer information om mätningar i allmänhet finns i Luftguiden. När det kommer till kvalitetssäkring av mätningar så finns den harmoniserade QA/QC-manualen att hämta här på Referenslaboratoriets hemsida.

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna. reflabmatningar@aces.su.se