Bakgrund

Om ett instrument mäter enligt en likvärdig metod prövas dess likvärdighet på det sätt som anges i “Guide to the Demonstration of Equivalence of Ambient Air Monitoring Methods“, GDE.

För att säkerställa att data från ett godkänt instrument som används för kontinuerliga mätningar uppfyller datakvalitetskraven skall instrumentets prestanda kontrolleras regelbundet. I fallet med instrument som godkänts som likvärdiga med referensmetoden för mätning av PM10 och PM2.5 ska dessa löpande utvärderas mot referensmetoden för att säkerställa att likvärdigheten upprätthålls under faktiska förhållanden runt om i landet. Detta uppnås genom att göra parallella mätningar mellan ett referensinstrument och ett likvärdigt instrument. Omfattningen av dessa kontroller anges också i GDE och beror på hur väl instrumentet presterat i kontroller och hur många instrument som är i drift.

På grund av kontrollens omfattning har Naturvårdsverket gett Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar uppgiften att stödja landets kommuner med den löpande kontrollen av likvärdiga PM10 och PM2.5 instrument.

Resultatet från dessa mätningar presenteras i rapporter som publiceras på denna hemsida. Tabellen nedan redovisar vilka mätningar som gjorts och vilka instrument som utvärderats.

Genomförda kontroller

Fidas 200 / APDA 372
EDM 180
Opsis SM200
SHARP 5030
SWAM 5a
TEOM 1400AB
TEOM 1405F / TEOM FDMS
BAM 1020 / APDA 371
Visby
2022/2023
PM10
X
PM2.5
Sollentuna
2022/2023
PM10
X
PM2.5
Visby
2022
PM10
X
PM2.5
Trelleborg
2022
PM10
X
PM2.5
Sollentuna
2021/2022
PM10
X
PM2.5
Malmö
2020-2022
PM10
X
X
PM2.5
X
Sollentuna
2020/2021
PM10
X
PM2.5
X
Sundsvall
2020
PM10
X
PM2.5
Norunda
2019/2020
PM10
X
X
PM2.5
Stockholm
2019
PM10
X
X
X
PM2.5
Stockholm
2018
PM10
X
X
PM2.5
Västerås
2018
PM10
X
X
PM2.5
Umeå
2017
PM10
X
X
PM2.5
SLB Hornsgatan
2016
PM10
X
X
X
PM2.5
X
X
X
Mätprogram
2014-2015
PM10
X
X
X
X
PM2.5
X
X
Ekvivalenstest i Brännkyrka
2012
PM10
X
X
X
X
X
X
PM2.5