Bakgrund

Om ett instrument mäter enligt en likvärdig metod prövas dess likvärdighet på det sätt som anges i “Guide to the Demonstration of Equivalence of Ambient Air Monitoring Methods“, GDE.

För att säkerställa att data från ett godkänt instrument som används för kontinuerliga mätningar uppfyller datakvalitetskraven skall instrumentets prestanda kontrolleras regelbundet. I fallet med instrument som godkänts som likvärdiga med referensmetoden för mätning av PM10 och PM2.5 ska dessa löpande utvärderas mot referensmetoden för att säkerställa att likvärdigheten upprätthålls under faktiska förhållanden runt om i landet. Detta uppnås genom att göra parallella mätningar mellan ett referensinstrument och ett likvärdigt instrument. Omfattningen av dessa kontroller anges också i GDE och beror på hur väl instrumentet presterat i kontroller och hur många instrument som är i drift.

På grund av kontrollens omfattning har Naturvårdsverket gett Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar uppgiften att stödja landets kommuner med den löpande kontrollen av likvärdiga PM10 och PM2.5 instrument.

Resultatet från dessa mätningar presenteras i rapporter som publiceras på denna hemsida. Tabellen nedan redovisar vilka mätningar som gjorts och vilka instrument som utvärderats.

Genomförda kontroller

  
Fidas 200 / APDA 372
EDM 180
Opsis SM200
SHARP 5030
SWAM 5a
TEOM 1400AB
TEOM 1405F / TEOM FDMS
BAM 1020 / APDA 371
Norunda 2019/2020
PM10
X
X
PM2.5
Stockholm 2019
PM10
X
X
X
PM2.5
Stockholm 2018
PM10
X
X
PM2.5
Västerås 2018
PM10
X
X
PM2.5
Umeå 2017
PM10
X
X
PM2.5
SLB Hornsgatan 2016
PM10
X
X
X
PM2.5
X
X
X
Mätprogram 2014-2015
PM10
X
X
X
X
PM2.5
X
X
Ekvivalenstest i Brännkyrka 2012
PM10
X
X
X
X
X
X
PM2.5

 

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna. reflabmatningar@aces.su.se