Som en del i att försöka harmonisera kvaliteten mellan de luftövervakningsmätningar som görs i landet har Referenslaboratoriet uppgiften att tillhandahålla en nationell manual som övergripande beskriver de olika rutinerna och uppgifterna som ska utföras vid kontroll av luftkvalitet i Sverige.

Manualen täcker alla aktiviteter som genomförs vid mätningar, inkl.:

  • Val av plats för mätning
  • Val av mätinstrument
  • Installation av mätutrustning
  • Skötsel och underhåll av mätutrustning, inkl. kalibrering och service
  • Datahantering, inkl. kontroll av uppfyllelse av datakvalitetsmålen (osäkerhet, tidstäckning och datafångst)
  • Rapportering och tillgängliggörande av data
  • Upphandling av leverantör

En första version lanserades 2017 och har sedan dess genomgått ett antal revisioner i syfte att bättre passa för de mätningar som görs i Sverige idag. Manualen har sin tyngdpunkt vid mätningar av partiklar (PM10 och PM2,5) och NO2. Programmet fokuserar på vad de lokala mätoperatörerna behöver göra men inte nödvändigtvis hur, med denna nivå ersätter manualen inte de lokala kvalitetssäkringsprogrammen utan fungerar mer som en mall för att säkerställa att dess omfattning är tillräcklig. Referenslaboratoriet kommer framöver bygga vidare på programmet för att göra det mer komplett och vid behov utöka vägledningen med flera föroreningar.

Vägledningen består idag av två delar, dels manualen som fungerar som mall för lokala kvalitetssäkringsprogram samt “Stöddokument NO2” som är ett hjälpdokument vid löpande service och underhåll av NO2 instrument som mäter med kemiluminescens (referensmetod).

Vid synpunkter, frågor eller förslag på förbättringar kontakta gärna Referenslaboratoriet.

Version
Datum
Harmonisering QA/QC
Version 3,1
2020-02-24
Ladda ned
Stöddokument NO2
Version 1.8
2022-03-30
Ladda ned