En av Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar centrala uppgifter är att från och med 2017 utföra regelbundna och återkommande besök på de mätplatser som bedrivs av kommunerna för kontroll av luftkvalitet. Vid besöken ska bl.a. skötsel av mätutrustning, dokumentation, mätoperatörens kompetens, tillförlitligheten och osäkerheten i mätningarna, datahantering, förhållanden kring mätplatsen mm kontrolleras. Syftet med besöken är inte att leta fel och brister utan att säkerställa att man har lämpliga kvalitetssäkringsrutiner och att mätningarna håller rätt kvalitet. Besöken innebär också att Referenslaboratoriet får en tätare kontakt med landets kommuner för att jobba mot mer harmoniserade mätningar i Sverige.