Referensmetod för mätningar av svaveldioxid

Referensmetod för mätning av svaveldioxid är SS-EN 14212:2012/AC:2014  ”Utomhusluft – Standardmetod för mätning av koncentrationen av svaveldioxid med ultraviolett fluorescens”.

Likvärdig metod

Likvärdig metod: Instrument som i Sverige godkänts som likvärdig med referensmetoden för mätningar av SO2 i omgivningsluft hittar man under Godkända instrument.