Referensmetod

Referensmetod för provtagning och mätning av PM10 och PM2.5 är SS-EN 12341:2023 ”Utomhusluft – Standardmetod för gravimetrisk bestämning av masskoncentrationen av PM10 – eller PM2,5-fraktionen av svävande stoft i luft”

Referensmetoden innebär att partiklar uppsamlas på ett filter och massan bestäms genom vägning.

Likvärdiga metoder

Likvärdig metoder: Instrument som i Sverige godkänts som likvärdig med referensmetoden för mätningar av PM10 och PM2.5 i omgivningsluft hittar man under Godkända instrument.

Likvärdiga metoder och instrument ska löpande valideras mot referensmetoden, se Löpande kontroll av PMx instrument.

PM10 insug

Den 28 maj 2015 beslöt Naturvårdsverket att det standardiserade amerikanska insuget eller ett med samma egenskaper ska användas för kontroll av miljökvalitetsnormer i utomhusluft enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet. Till grund för beslutet ligger den rekommendation som har gjorts av Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar vid Institutionen för miljövetenskap vid Stockholms Universitet.

Naturvårdsverkets beslut

Referenslsaboratoriets rekommendation