Referensmetod

I EG-direktivet 2004/107/EG anges att referensmetoden för mätning av kvicksilverkoncentrationerna i luften skall vara en automatisk metod grundad på atomabsorptionsspektrometri eller atomfluorescensspektrometri. En CEN-metod för detta publicerades 2010 och det är denna metod som i fortsättningen är referensmetod för kvicksilver:

SS-EN 15852:2010 ” Utomhusluft – Standardmetod för bestämning av totalhalten gasformigt kvicksilver i utomhusluft”