Referensmetod

Referensmetod för mätning av kvävedioxid och kväveoxider är SS-EN 14211:2012 ”Utomhusluft – Standardmetod för mätning av koncentrationen av kvävedioxid och kvävemonoxid med kemiluminescens”.

Referensmetoden ger automatisk mätning baserad på kemilumininescensteknik och som bygger på reaktionen mellan NO och ozon och där NO2 först måste reduceras till NO.

Likvärdig metod

Likvärdig metod: Instrument som i Sverige godkänts som likvärdig med referensmetoden för mätningar av NO2 i omgivningsluft hittar man under Godkända instrument.