Referensmetod

Referensmetoder för flyktiga organiska föreningar (VOC) finns inte. I avsaknad av fastställda referensmetoder för flyktiga organiska föreningar (VOC) rekommenderar Referenslaboratoriet att någon av följande standardiserade metoderna används.

  • SS-ISO 14965:2000 “Luftkvalitet – Bestämning av total mängd organiska föreningar utom metan – Koncentrering med kylfälla och analys med flamjonisationsdetektor”.
  • SS-EN ISO 16017:2000 “Inomhus-, omgivnings- och arbetsplatsluft – Provtagning och analys av VOC genom adsorbentrör/termisk desorption/gaskromatografi”.
    Del 1: Pumpad provtagning;
    Del 2: Diffusionsprovtagning.