Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9) skall referensmetod eller likvärdig metod användas vid kontinuerliga mätningar. Mätinstrument som mäter enligt referens- eller likvärdig metod och som används vid kontinuerliga mätningar ska vara godkända av Naturvårdsverket.

För att ett instrument skall godkännas för kontroll av luftkvalitet skall tillverkarna, eventuellt tillsammans med sin svenska representant, lämna in en ansökan till Naturvårdsverket för bedömning om instrumentet uppfyller ställda krav. Naturvårdsverket har gett ut en rutin för hur instrumentbedömningen skall ske, “Rutin för godkännande av mätinstrument“. Rutinen skiljer sig något för instrument som mäter enligt referensmetoden och instrument som mäter enligt en likvärdig metod. Instrument som bedömts och godkänts för kontroll av luftkvalitet i Sverige hittar man under Godkända mätinstrument.

Instrument för kontinuerliga mätningar kan mäta enligt:

 • Referensmetoden: instrument som mäter enligt en internationellt erkänd standardmetod. Referensmetoden för respektive förorening anges i NFS 2016:9.
 • Likvärdig metodär ett instrument som mäter enligt en metod som bedöms ge likvärdiga resultat med referensmetoden. För att godkännas som likvärdigt genomgår metoden/instrumentet ett särskilt jämförelsetest för likvärdighet med referensmetoden i enlighet med dokumentet “Guide to the Demonstration of Equivalence of Ambient Air Monitoring Methods“.

Referensmetoder finns för följande ämnen:

 • Arsenik (As)
 • Bensen
 • Bly (Pb)
 • Kadmium (Cd)
 • Kolmonoxid (CO)
 • Kvicksilver (Hg)
 • Kvävedioxid (NO2) och Kväveoxider (NOx)
 • Nickel (Ni)
 • Ozon (O3)
 • PAH (Polyaromatiska kolväten)
 • Partiklar (PM10 och PM2.5)
 • Svaveldioxid (SO2)