Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9) skall referensmetod eller likvärdig metod användas vid kontinuerliga mätningar. Mätinstrument som mäter enligt referens- eller likvärdig metod och som används vid kontinuerliga mätningar ska vara godkända av Naturvårdsverket.

Instrument för kontinuerliga mätningar kan mäta enligt:

 • Referensmetoden: instrument som mäter enligt en internationellt erkänd standardmetod. Referensmetoden för respektive förorening anges i NFS 2016:9.
 • Likvärdig metodär ett instrument som mäter enligt en metod som bedöms ge likvärdiga resultat med referensmetoden. För att godkännas som likvärdigt genomgår metoden/instrumentet ett särskilt jämförelsetest för likvärdighet med referensmetoden i enlighet med dokumentet “Guide to the Demonstration of Equivalence of Ambient Air Monitoring Methods“.

Referensmetoder finns för följande ämnen:

 • Arsenik (As)
 • Bensen
 • Bly (Pb)
 • Kadmium (Cd)
 • Kolmonoxid (CO)
 • Kvicksilver (Hg)
 • Kvävedioxid (NO2) och Kväveoxider (NOx)
 • Nickel (Ni)
 • Ozon (O3)
 • PAH (Polyaromatiska kolväten)
 • Partiklar (PM10 och PM2.5)
 • Svaveldioxid (SO2)