Geohuset, Stockholm universitet, Foto: © Stockholms Universitet

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar är en stödfunktion för landets kommuner på uppdrag av Naturvårdsverket. Syftet är att fungera som en nationell nod när det gäller frågor kring kvaliteten på de luftkvalitetsmätningar som görs i landet. Det avgörande skälet till att upprätta ett referenslaboratorium är kraven i ”Luftkvalitetsdirektivet – 2008/50/EG”. Direktivet säger att varje medlemsland inom EU ska ha ett nationellt referenslaboratorium. I Sverige har detta krav mynnat ut i ett Referenslaboratorium som fokuserar på mätningar och ett som fokuserar på modellering.

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningars uppdrag kan därför sammanfattas med följande uppgifter:

Vägledning och Kvalitetssäkring

Referenslaboratoriet har det övergripande ansvaret för att vägleda kommunerna om de tekniska frågorna kring mätningar för kontroll av luftkvalitet. Detta innefattar även att Referenslaboratoriet jobbar med frågor kring nationell harmonisering av kvalitetssäkringsprogram samt frågor kring en nationell syn på kvalitetsgranskning av data. För att bättre förankra och kontrollera det arbete som görs lokalt runt om i landet gör Referenslaboratoriet också inspektioner och besök på mätplatser.

Instrument

Ett centralt område för att säkerställa kvaliteten på landets luftkvalitetsmätningar är att säkerställa att de metoder och instrument som utför mätningarna fungerar och ger mätningar av tillräcklig hög kvalitet. Referenslaboratoriet gör därför bedömningar av ansökningar om godkännande av mätinstrument.  Naturvårdsverket använder bedömningarna som underlag för beslut om vilka instrument som ska godkännas för kontroll av luftkvalitet i Sverige. Utöver detta utför också Referenslaboratoriet löpande kontroll av automatiska instrument som mäter partiklar (PM10 och PM2.5) för att kontrollera att dessa fungerar i de miljöer och under de förhållanden vi har i Sverige.

Nationella standarder

Det är också Referenslaboratoriets roll att tillhandahålla spårbara nationella standarder för de viktigaste luftföroreningarna. För svensk del handlar detta om att säkerställa spårbara kedjor av framförallt NO2/NOx, partiklar och ozon.

Medverkan i EU och nordiska samarbetsgrupper

Referenslaboratoriet företräder också Sverige i olika expert- och arbetsgrupper inom EU och Norden. Dessa är viktiga forum med målet att skapa jämförbara mätningar oberoende av vilken land som utfört dem.

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna. reflabmatningar@aces.su.se