Stockholm University is a leading European university and one of the world’s top 100 institutions of higher education and research. Stockholm University has more than 60,000 students and 5,000 staff. In the field of chemistry, it is Sweden’s best-placed institution in international rankings; in the field of environmental science, Stockholm University is among the top-ranked institutions in the world.

The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry does research spanning over the fields of analytical chemistry, environmental chemistry, ecotoxicology, atmospheric science and biogeochemistry. Much of this research has a strong base in chemistry and the department, with ~200 employees, has modern instrumental and laboratory infrastructure for various types of chemical analysis and measurement.

The Analytical Chemistry Unit is one of five units in the department. Its overarching research goal is to develop qualitative and quantitative methods for chemical analysis. The unit runs doctoral and master’s programmes in analytical chemistry, and contributes to the bachelor’s programme in chemistry. It is entering a rebuilding phase due to upcoming retirements, so the successful candidate will have excellent opportunities to contribute to the development of analytical chemistry at Stockholm University.

Subject/subject description
Organic analytical chemistry is the development of advanced methods for the determination of organic compounds.

Main responsibilities
Research, teaching and supervision.

Qualification requirements
A person who has demonstrated both research and teaching skills is qualified for employment as a professor. In order to be appointed as a professor, the applicant must meet the following criteria:

  • Well-documented research skills at a high international level
  • Well-documented teaching skills
  • Strong skills in developing and leading research activities and staff

All teaching positions at Stockholm University require the ability to collaborate and the general ability and suitability to perform one’s duties.

Assessment criteria
In the appointment process, special attention will be given to research skills. Equal importance will be given to teaching skills and the ability to develop and lead research activities and staff. Some attention will also be given to administrative skills, and the ability to collaborate with the community and convey information about research and development.

The assessment of research skills will focus primarily on merits within the subject area of the position.

Teaching and learning in higher education
Completed training in teaching and learning in higher education is an advantage. An applicant who has not completed at least 15 credits of teaching and learning in higher education and is not considered to have otherwise acquired the corresponding knowledge should undergo such training within the first two years of employment.

Additional information
Female applicants are particularly welcome, as most professors at the Faculty are men. The Faculty’s criteria for assessment of research and teaching skills: www.science.su.se

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from the Head of the Department, professor Michael McLachlan, telephone: +46 8 674 7228, michael.mclachlan@aces.su.se or professor Cynthia de Wit, telephone: +46 8 674 7180, Cynthia.deWit@aces.su.se

For questions regarding the application process, please contact administrator Mikael Stenberg, telephone: +46 8 16 20 86, mikael.stenberg@su.se.

Union representatives
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking here. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

We would appreciate it if your application is written in English. Since it will be examined by international experts, English is the working language.

The University’s rules of employment and instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

 

Information på svenska:

Stockholms universitet är ett av Europas ledande och bland de 100 högst rankade institutionerna i världen vad gäller högre utbildning och forskning. Stockholms universitet har mer än 60 000 studenter och 5 000 anställda. I internationella rankingar har det placerats som Sveriges bästa inom området kemi och bland de bästa i världen inom området miljövetenskap.

Vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) sker forskning inom områdena analytisk kemi, miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärvetenskap och biogeokemi. Mycket av denna forskning har en stark bas inom området kemi och ACES, med ca 200 anställda, har modern instrumentpark och laboratorieinfrastruktur för olika typer av kemiska analyser och mätningar.

Enheten för analytisk kemi är en av fem enheter inom ACES. Dess övergripande forskningsmål är att utveckla kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys. Enheten bedriver doktorand- och magisterprogram i analytisk kemi och bidrar till kandidatexamen i kemi. Enheten går nu in i en förändringsfas på grund av kommande pensioneringar, så det kommer att finnas stora möjligheter att bidra till den framtida utvecklingen av analytisk kemi vid Stockholms universitet.

Ämne/ämnesbeskrivning
Organisk analytisk kemi är utveckling av avancerade metoder för bestämning av organiska ämnen

Arbetsuppgifter
Forskning, undervisning och handledning.

Behörighetskrav 
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För att kunna anställas som professor gäller följande kvalifikationskrav

  • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet på hög internationell nivå
  • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet
  • Skicklighet att utveckla och leda forskningsarbete och personal

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har en förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Under anställningsprocessen kommer vetenskaplig skicklighet väga tyngst, därnäst fästs lika vikt vid pedagogisk skicklighet som skicklighet att utveckla och leda forskningsverksamhet och personal. Viss vikt fästs även vid administrativ skicklighet, samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Högskolepedagogisk utbildning
Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar
Fakulteten välkomnar ansökningar från kvinnor då flertalet professorer vid fakulteten är män.  Fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: www.science.su.se

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Michael McLachlan, tfn 08-674 7228, michael.mclachlan@aces.su.se eller professor Cynthia de Wit, tfn 08-674 7180, Cynthia.deWit@aces.su.se 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Mikael Stenberg, tfn 08-16 20 86, mikael.stenberg@su.se

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka här. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!