Our research-oriented department has 200 employees, of which about 20 are post-doc fellows and 60 are Ph.D. students, recruited from all over the World. We are also well immersed in the interdepartmental Bolin Centre for Climate Research, a national center of excellence.

Project description
Thawing coastal and subsea permafrost, disintegrating methane hydrates and deep petroleum reservoirs are releasing methane to overlying water and atmosphere on the shallow yet extensive East Siberian Arctic Ocean, the World’s largest shelf sea system. There is a large uncertainty of the relative contributions of these sources, how this subsea system operates, and the fate of the released methane. The project offers the possibility to source apportion the methane currently being vented from the subsea system by applying triple-isotope fingerprinting of methane from Arctic samples, some already collected others to be collected in the near future on international field campaigns. Targeted samples are from both subsea permafrost drillcores, from ship-based collection of seawater, and from both shipboard and land/island-based observatory collections of air. In addition to possible field work, the position involves active work on vacuum and gas handling systems, laser spectroscopy and gas chromatography – (isotope) mass spectrometry.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

We are seeking a highly motivated person with a completed Ph.D. within the Earth, Atmospheric or Environmental Sciences, Chemistry or Engineering. Your skills may come from experience in organic geochemistry, isotope geochemistry, deep earth gas geochemistry, atmospheric gas/isotope measurements or related fields. Practical experiences with gas chromatography, laser spectroscopy, and/or isotope mass spectrometry are useful. Handling of gas separation systems, instrumental development and tinkering, and field sampling are also all beneficial. A high emphasis is placed on well-developed proficiency in scientific writing. Collaborative skills are also important as the post-doc will work together tightly in a team and be centrally engaged in international collaborations.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

Selection
The selection is based on the applicant’s ability to successfully pursue the post-doc research project. Special emphasis is put on the applicant’s knowledge and skills within the subject area, ability to express her/himself verbally and in writing, analytical aptitude, creativity, initiative and independence, and a capacity for working together with others. The evaluation will be made based on the relevance of past research, education and experience, the quality and ambition of earlier research work, references, a cover letter motivating the candidate’s interest, and interviews.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
For more information, please contact Professor Örjan Gustafsson, orjan.gustafsson@aces.su.se

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 3 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – why and how you wish to complete the project
  – what makes you suitable for the project in question
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

 

Information på svenska:

Postdoktorstjänst med inriktning mot trippel-isotopstudier av metan från kustsystem i sibiriska Arktis

Vår forskningsinriktade institution har över 200 anställda varav ca. 20 är postdoktorer och och ca. 60 doktorander, rekryterade från många olika länder. Vi är centralt integrerade i Bolincentret för klimatforskning, ett nationellt excellenscenter.

Projektbeskrivning
Tinande permafrost, kollapsande metanhydrater och djupare lager av naturgas bidrar alla till det metan som nu läcker upp ur den grunda havsbotten på Östsibiriska Arktiska Oceanen – världens största kusthav. Det råder stor osäkerhet kring de relativa bidragen från dessa olika metankällor, och hur systemet i havsbotten fungerar.  Projektet erbjuder möjlighet att källbestämma det metan som nu frigörs från havsbotten och som når upp till atmosfären genom att mäta trippelisotopsammansättningen av det frigjorda metanet – som ett slags geokemiskt fingeravtryck. Det finns redan prover lagrade för projektet och fler kommer inhämtas i internationella fältkampanjer i Arktis – från borrkärnor, havsvatten och luft. Postdoktorsprojektet innefattar också aktivt arbete med vakuum- och gashanteringssystem, laser spektroskopi och gas kromatografi –  (isotop) masspektrometri.

Kvalifikationer
Vi söker en högt motiverad person med avslutad doktorandutbildning inom geo-, miljö- eller atmosfärsvetenskap, kemi eller teknik. Din kompetens kan vara uppbyggd from erfarenheter inom t.ex. organisk geokemi, isotopgeokemi, ”deep earth” gas geokemi, atmosfärskemi, ekologi eller relaterade fält. Praktisk erfarenhet med gaskromatografi, laserspektrometri, och/eller isotopmasspektrometri, samt hantering av gas-separationssystem, instrumentutveckling och handhavande, samt fältprovtagning är också meriterande.  Kompetens att samarbeta väl i grupp såväl som gedigen erfarenhet av att författa vetenskapliga texter är mycket önskvärt.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Urval görs med hänsyn till de sökandes bedömda förmåga att framgångsrikt utföra post-doc forskningsprojektet.  Särskild vikt läggs vid sökandes kunskap och kunnighet inom området, förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt, analytiska förmåga, kreativitet, initiativförmåga och visad självständighet, kapacitet att arbete tillsammans med andra.   Utvärderingen kommer baseras på relevans av tidigare forskning, utbildning och erfarenhet, kvalite och ambition i tidigare forskning, referenser, ett brev som motiverar den sökandes intresse för tjänsten, samt intervjuer.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Örjan Gustafsson, orjan.gustafsson@aces.su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se(SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag: 2019-09-30

Contact

Örjan Gustafsson
Professor
Biogeochemistry

Phone + 46 8 674 7317
Orjan.Gustafsson@aces.su.se