Postdoctoral Fellow in Trace Metal Biogeochemistry

Ref. No. SU FV-3253-18. Closing date: 22 October 2018

The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry is a multidisciplinary department that gathers scientists from diverse fields in the natural sciences to study environmental phenomena with some 200 faculty, researchers, doctoral students and support staff from over 30 countries. Our research spans across five major areas: chemical contaminants, atmospheric aerosols, biogeochemical cycles of carbon and nutrients, ecotoxicology, and analytical chemistry. Extensive facilities for chemical analysis, particle characterization and aquaria experimentation as well as several modeling platforms and research stations are key to our research.

Project description
Global warming and altered land use are two processes prone to alter future loads of cadmium (Cd), lead (Pb) and mercury (Hg) from terrestrial environments to coastal and marine environments where they pose a threat to human and wildlife health. Our ability to quantify environmental risks of Cd, Pb and Hg remobilization from land remains hampered. This, as the availability of the metals for bioaccumulation and other important biogeochemical processes (hereon referred to as reactivity) along land-to-sea transect remains poorly constrained. The aim of this project is to close two of the most important knowledge gaps currently preventing us to link terrestrial sources of Cd, Pb and Hg to their environmental risk, i) what is the reactivity of Cd, Pb and Hg released from terrestrial environments? and ii) by what processes is the reactivity of Cd, Pb and Hg altered along land-to-sea transport?

Main responsibilities
The position is 100 % research within the project described above.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

In the appointment process, special attention will be given to experience of research and techniques coupled to trace metal biogeochemistry. Experience in ICP-MS and/or CVAFS techniques for analysis of trace metals and spectroscopic techniques for characterization of natural organic matter is an advantage. Applicants should show a record of working as a team member with a demonstrated ability to develop ideas and methods independently. Experience with publishing peer reviewed articles in international journals is an advantage. References and interviews will make an important contribution to the appointment decision.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date 2018-11-01 or as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Assistant Professor Sofi Jonsson, telephone: +46 8 674 71 87, sofi.jonsson@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 3 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – why and how you wish to complete the project
  – what makes you suitable for the project in question
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

To apply, click “Apply” at the bottom of this page: https://www.su.se/english/about/working-at-su/jobs?rmpage=job&rmjob=6891&rmlang=UK

Information på svenska:

Postdoktor i spårmetallers biogeokemi

Ref.nr SU FV-3253-18. Sista ansökningsdag: 2018-10-22.

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi är en multidisciplinär institution för miljövetenskapliga studier, med ca 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Vår forskning spänner över 5 olika huvudområden: kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, biogeokemiska kretslopp av kol och näringsämnen, ekotoxikologi och analytisk kemi. Det finns betydande experimentell utrustning för kemisk analys och partikelkarakterisering men även flera permanenta forskningsstationer såväl som tillgång till modeller från process till jordsystem nivå.

Projektbeskrivning
Ökad landanvändning och tinande permafrost är exempel på processer som riskerar att mobilisera lagrat kadmium (Cd), bly (Pb), och kvicksilver (Hg) från terrestra system till kust och hav där metallerna utgör en ökad risk för människa och miljö. Vår förståelse för kopplingen mellan terrestra källor av dessa metaller och deras risker är dock bristfällig. Detta beror på att tillräcklig förståelse för reaktiviteten av metallerna vid transport från land till hav saknas. Detta forskningsprojekt syftar till att besvara två av de viktigaste frågorna som kvarstår för att sammanlänka terrestra källor av Cd, Pb och Hg till deras risker för miljön: i) hur reaktiva är terrestra källor av Cd, Pb, och Hg? och ii) vilka processer kan påverka reaktiviteten av Cd, Pb, och Hg vid transport från land till hav?

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar 100 % forskning inom ovan beskrivna projekt.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet samt erfarenhet av tekniker relevant för spårmetallers biogeokemi. Erfarenheter av användning av ICP-MS och/eller CVAFS tekniker för analys av spårmetaller samt spektroskopiska tekniker för karakterisering av naturligt organiskt material är meriterande. Kandidaten skall ha dokumenterad god samarbetsförmåga samt individuellt kunna utveckla nya idéer och metoder. Erfarenhet med peer-reviewed artiklar i internationella tidskrifter är fördelaktig. Rekommendationsbrev och intervjuer kommer att användas för att bedöma den sökandes kvalifikationer.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2018-11-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande lektor Sofi Jonsson, tfn 08-674 71 87, sofi.jonsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

För att ansöka, klicka på “Ansök” längst ned på denna sida: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=6888&rmlang=SE