Stockholm University consistently ranks among the top universities in the world in Environmental Science. The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) is a multidisciplinary department that gathers scientists from diverse fields in the natural sciences to study environmental phenomena with some 200 faculty, researchers, doctoral students and support staff from over 30 countries. Our research spans across five major areas: chemical contaminants, atmospheric aerosols, biogeochemical cycles of carbon and nutrients, toxicology, and analytical chemistry. Extensive facilities for chemical analysis, particle characterization and aquaria experimentation as well as several modeling platforms and research stations are key to our research.

Project description
With globalization, more and more chemicals are now manufactured, used and disposed in developing countries where chemical inventories and chemical regulations are less developed, and we hypothesize that new persistent and bioaccumulative compounds are increasingly emitted to the global atmosphere from Asia. We will use unique workflows in nontarget mass spectrometry to identify persistent and bioaccumulative substances in biological and environmental samples, including from humans, marine mammals, and air samples collected in strategic locations around south and south-east Asia.

Main responsibilities
The Postdoctoral Fellow will be supervised by Professor Jonathan Martin in the Exposure & Effects Unit, ACES. The successful candidate will work primarily at Science for Life Laboratory in our new UNTARGET Lab where a major objective will be to establish analytical conditions and workflows for contaminant discovery on GC- and HPLC-based high resolution mass spectrometers. A combination of targeted, suspect-screening, and untargeted workflows are to be established while maintaining instrument performance. Strategies for biological and environmental sample extraction will be developed and validated to analyze for a wide range of ionic, polar and non-polar contaminants in the various sample types with high sensitivity and selectivity. The candidate will need to interpret high resolution mass spectrometry data and conduct MS/MS experiments for structural elucidation. The postdoctoral fellow will be expected to plan, conduct, interpret and communicate the research and results.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country prior to the starting date.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

In the appointment process, special attention will be given to research skills in mass spectrometry and analytical chemistry. Previous research experience in high resolution mass spectrometry, metabolomics or exposomics will be considered a great asset, as will the ability to interpret large mass spectrometry datasets using open software such as R or Python.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date is suggested as October 2019 but is flexible.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Professor Jonathan Martin, telephone: +46 72 146 27 73, jon.martin@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Copy of PhD diploma
 • Research statement (no more than 2 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – what makes you suitable for the project in question?
  – what steps you will take to develop and apply analytical methods in this study?
  – after 2 years, what do you wish to have accomplished as a postdoc?
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

 

På svenska:

Stockholms universitet är bland världens högst rankade lärosäten inom miljövetenskap. Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi är en multidisciplinär institution som samlar ca 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal från flera områden inom naturvetenskap, och över 30 länder, för att studera olika miljöfenomen.

Projektbeskrivning
Dagens globalisering innebär att fler och fler kemikalier tillverkas, används och undanskaffas i utvecklingsländer, där reglering och hantering av kemikalier inte sällan är kraftigt underutvecklad. Vår hypotes är att nya persistenta och bioackumulerbara kemikalier i en ökande grad emitteras till den globala atmosfären från Asien. Vi kommer att använda unika arbetsflöden med förutsättningslös masspektrometrisk analys (eng. non-target) för att identifiera persistenta och bioackumulerbara kemikalier i såväl människor som marina däggdjur men också i luftprover insamlade på strategiska platser i Syd- och Sydostasien.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att handledas av professor Jonathan Martin vid enheten för Exponering & Effekter vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES). Postdoktorn kommer primärt att jobba vid Sciene for Life Laboratory i vårt nya UNTARGET-labb, där ett huvudmål är att etablera analytiska förutsättningar och arbetsflöden för att upptäcka miljöföroreningar med GC- och HPLC-baserade högupplösande masspektrometrar. En kombination av riktade och förutsättningslösa arbetsflöden kommer att etableras samtidigt som instrument ska underhållas för bästa prestanda. Strategier för extraktion av miljö- och biologiska prover kommer att utvecklas och valideras för att med hög känslighet och selektivitet analysera en rad olika miljöföroreningar, såväl i jonform som polära och opolära. Postdoktorn kommer att behöva tolka högupplösande masspektrometrisk data och genomföra MS/MS-experiment för strukturidentifiering. Postdoktorn förutsätts kunna planera, genomföra, tolka och kommunicera forskning och resultat.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen före start av anställningen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom masspektrometri och analytisk kemi. Tidigare erfarenhet av högupplösande masspektrometri, metabolomik eller exposomik anses vara en stor tillgång, liksom möjligheten att tolka stora masspektrometrisdataset med mjukvara som R eller Python.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2019-10-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Jonathan Martin, tfn 072-146 27 73, jon.martin@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se(SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
  – för att göra framsteg inom detta forskningsområde, vilka studier eller experiment skulle du göra, och hur skulle du göra dem?
  – efter två år som postdoktor, vad vill du ha utfört/uppnått?
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer)

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Contact

Jonathan Martin
Professor
Exposure & Effects

Phone +46 (0)72 146 2773
Jon.Martin@aces.su.se