The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry is a multidisciplinary department that gathers scientists from diverse fields in the natural sciences to study environmental phenomena with some 200 faculty, researchers, doctoral students and support staff from over 30 countries. Our research spans across five major areas: chemical contaminants, atmospheric aerosols, biogeochemical cycles of carbon and nutrients, toxicology, and analytical chemistry.

Project description
We seek a postdoctoral fellow with strong skills in molecular toxicology, or in a closely related field, to develop and apply methods for High-Throughput Screening (HTS) and High Content Analysis (HCA), to estimate the health risks of real-world environmental chemical mixtures in cells. This will involve work with established cellular assays in HTS format and development of image-based HCA methods to elucidate the effects of environmental chemical mixtures found in individual human blood samples. The project will make effective use of existing national infrastructure, including liquid handling robotics and HTS technology, at Science for Life Laboratory (SciLifeLab). The position is a two year postdoctoral fellowship fully funded by the Swedish Research Council Formas. The successful candidate will work as part of a bigger team involving toxicologists, analytical chemists, molecular biologists and bioinformaticians to understand the toxicological effects of environmental chemical mixtures in the human body.

Main responsibilities
The postdoctoral fellow will be supervised by Professors Oskar Karlsson and Jonathan Martin in the Exposure & Effects Unit, Department of ACES. The successful candidate will work primarily at SciLifeLab (Solna). The major objective will be to establish state-of-the art cellular assays in HTS format and develop new image-based HCA assays to measure the cytotoxicity, epigenetic effects and endocrine disrupting potential of environmental chemical mixtures. The postdoctoral fellow will be expected to plan, conduct, interpret and communicate the research and results.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country prior to the start date.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

In the appointment process, special attention will be given to research skills in molecular toxicology and cell culture work. Previous research experience in HTS, high content cell imaging and analysis will be considered a great asset, as will the ability to interpret large datasets using open software such as R or Python.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date is suggested as May 2019, but is flexible.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Associate Professor Oskar Karlsson, oskar.karlsson@aces.su.se or Professor Jonathan Martin,  telephone: +46 72 146 27 73, jon.martin@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 40 17, st@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Copy of PhD diploma
 • Publications in support of your application (no more than 3 files)
 • Research proposal (no more than 2 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – to make advancements in this field, what studies or experiments would you do, and how would you do them?
  – what makes you most suitable for the project in question?
  – after two years, what do you wish to have accomplished as a postdoc?

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

To apply, click “Apply” at the bottom of this page: https://www.su.se/english/about/working-at-su/jobs?rmpage=job&rmjob=8115&rmlang=UK

Information på svenska:

Postdoktor i toxikologi och high-throughput screening

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi är en multidisciplinär institution för miljövetenskapliga studier, med ca 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Vår forskning spänner över fem olika huvudområden: kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, biogeokemiska kretslopp av kol och näringsämnen, toxikologi och analytisk kemi.

Projektbeskrivning
Vi söker en postdoktor med starka färdigheter inom molekylär toxikologi, eller närliggande område, för att utveckla och tillämpa metoder för High Throughput Screening (HTS) och High Content Analysis (HCA), för att kunna uppskatta hälsorisker av av miljökemikalieblandningar in vitro. Detta kommer att innebära uteckling och arbete med etablerade cellmetoder i HTS-format och bildbaserade HCA-metoder för att karaktärisera effekterna av kemikalieblandningar uppmätta i humana blodprover. Projektet kommer att utnyttja befintlig nationell infrastruktur, inklusive robotar för automatiserad vätskehantering och HTS-teknik, vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab) i Solna. Befattningen är fullt finansierad under två år genom ett anslag från Formas. Du kommer att arbeta som en del av ett större team som involverar toxikologer, analytkemister, molekylärbiologer och bioinformatiker för att förstå de toxikologiska effekterna av de blandningar av miljökemikalier som finns i människokroppen.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att handledas av docent Oskar Karlsson och professor Jonathan Martin. Arbetet kommer i huvudsak ske vid SciLifeLab i Solna. Huvudsyftet är att etablera cellulära analyser i HTS-format och utveckla bildbaserade HCA-metoder för att mäta cytotoxicitet, epigenetiska effekter och endokrinstörande potential för kemikalieblandningar uppmätta i humana blodprover. Postdoktorn förväntas planera, genomföra, tolka och kommunicera resultat.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen före start av anställning.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom molekylär toxikologi och arbete med cellkulturer. Tidigare forskningserfarenhet av HTS, HCA-metoder och bildbehandling anses vara en stor tillgång, liksom kunskap i att tolka stora dataset med R eller Python.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2019-05-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av docent Oskar Karlsson, oskar.karlsson@aces.su.se eller professor Jonathan Martin, tfn 072-146 27 73, jon.martin@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer)
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
  – för att göra framsteg inom detta forskningsområde, vilka studier eller experiment skulle du göra, och hur skulle du göra dem?
  – efter två år som postdoktor, vad vill du ha utfört/uppnått?

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Contact

Oskar Karlsson
Associate professor
Exposure & Effects

Oskar.Karlsson@aces.su.se

Jonathan Martin
Professor
Exposure & Effects

Phone +46 (0)72 146 2773
Jon.Martin@aces.su.se