The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) is one of the biggest departments at the Faculty of Science. The department is divided into five units with more than 200 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff. Research and teaching focuses on Contaminant Chemistry, Exposure & Effects, Atmospheric Science, Biogeochemistry and Analytical Chemistry. As an employee at ACES you will be part of a dynamic environment with research in leading research areas and with a strong international profile. Parts of the project will be carried out at the Science for Life Laboratory (SciLifeLab), a national center for large-scale biosciences with a focus on health and environmental research. The SciLifeLab is a collaboration between Stockholm University, Karolinska Institute, the Royal Institute of Technology, and Uppsala University.

Project description
The position will be associated with the project MICROCHEM, which aims to generate new knowledge on the sensitivity of bacteria to chemical pollution. The project will investigate how chemical mixtures affect bacteria on the cellular level. Microbes comprise the largest part of the earth’s biomass and are key components of biogeochemical processes. Yet there is limited knowledge on how chemical pollutants affect bacteria and their functions.

MICROCHEM is an interdisciplinary project connecting environmental chemistry and molecular biology and is a collaboration between PIs Anna Sobek (ACES, SU) and Kristina Jonas (Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institiute, SU and SciLifeLab). The project builds on experiments exposing bacteria to chemical mixtures in solution followed by the assessment of chemical-induced cellular responses. The experimental work within MICROCHEM will be performed both at ACES and at SciLifeLab. Exposure experiments and subsequent cell biological evaluation of effects of chemicals on bacteria, will be carried out in Jonas’ lab at SciLifeLab, whereas preparation of chemical mixtures and dosing strategies will be carried out at ACES in close collaboration with a PhD student in Sobek’s group.

Main responsibilities
The position involves research, including experimental design to meet the scientific goals of the project, being in charge of the experimental work, interpretation of data and data management and writing of scientific manuscripts.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

In the appointment process, special attention will be given to research skills in a relevant area for the position. The successful postdoc candidate working on the project is expected to have a PhD in molecular biology, preferentially in microbiology, and should have experience in handling bacterial cultures, in performing growth assays and in using advanced microscopy techniques. Experience and knowledge in screening procedures and high-throughput data analysis and quantification is an asset. Further, as this is an interdisciplinary project that requires close collaboration between the research groups of Sobek and Jonas, the candidate should have the ability to see the big picture, and an interest in environmental science and toxicology. The succesful candidate should have a strong motivation for and ability to work closely together with other researchers.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date January 1st 2020 or as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Anna Sobek, ACES, anna.sobek@aces.su.se or Kristina Jonas, MBW and SciLifeLab, Kristina.jonas@su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 3 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – why and how you wish to complete the project
  – what makes you suitable for the project in question
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

 

Information på svenska:

Postdoktor i mikrobiologi med fokus på kemikaliers effekter på bakterier (tidsbegränsad anställning)

vid Instutionen för Miljövetenskap och Analytisk kemi (ACES). Sista ansökningsdag: 2019-09-20.

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fem enheter med drygt 200 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och analytisk kemi. Som medarbetare på ACES blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel. Delar av projektet kommer att utföras på ’Science for Life’-Laboratoriet (SciLifeLab), som är ett nationellt center för biologiska vetenskaper med fokus på hälsa och miljö. SciLifeLab utgör ett samarbete mellan Stockholms Universitet, Karolinska Institiutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala Universitet.

Projektbeskrivning
Den utlysta tjänsten ingår i projektet MICROCHEM, som syftar till att ta fram ny kunskap om bakteriers känslighet för kemikalier/föroreningar. Projektet kommer att undersöka hur blandningar av kemikalier påverkar bakterier på cellulär nivå. Mikrober utgör den största andelen av jordens biomassa och ändå har vi mycket begränsad kunskap om hur de och dess funktioner påverkas av kemikalier.

MICROCHEM är ett interdisciplinärt projekt som inkluderar miljökemi och molekylärbiologi och är ett samarbete mellan forskarna Anna Sobek (ACES, SU) och Kristina Jonas (institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, SU och SciLifeLab). Projektet bygger på experiment där bakterier exponeras för kemikalieblandningar och därefter studier av kemikalie-inducerade cellulära effekter i de exponerade bakterierna. Det experimentella arbetet kommer att utföras både på ACES och SciLifeLab; exponeringsförsöken och följande cellbiologiska utvärderingar i Jonas lab på SciLifeLab, och preparering av kemikalieblandningar och doseringsstrategier på ACES i nära samarbete med en doktorand i Sobeks grupp.

Arbetsuppgifter
Tjänsten involverar forskning, vilket inkluderar experimentell design lämplig för att adressera projektets vetenskapliga mål, ansvar för det experimentella arbetet, analys och datautvärdering samt att skriva vetenskapliga artiklar

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständighete

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker en kandidat som har en doktorsexamen i molekylärbiologi, och med fördel inom mikrobiologi, och som har erfarenhet från att hantera bakteriekulturer, i att utföra tillväxttester och att använda avancerad mikroskopi. Erfarenhet och kunskap i screeningprocedurer och hantering av stora datamängder är en fördel. Eftersom detta är ett interdisciplinärt projekt som kräver ett nära samarbete mellan Sobeks och Jonas forskargrupper, bör de sökande ha förmågan att se de stora perspektiven, och ett intresse för miljövetenskap och toxikologi. Den sökande bör ha en strakt motivation för och förmåga att arbeta i nära samarbete med andra forskare

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 20200101 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare Anna Sobek,  ACES, anna.sobek@aces.su.se eller Kristina Jonas, MBW och SciLifeLab, kristina.jonas@su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se(SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Contact

Anna Sobek
Deputy head of unit
Associate professor
Contaminant Chemistry

Phone +46 8 674 7230
Anna.Sobek@aces.su.se