The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry is a multidisciplinary department that gathers scientists from diverse fields in the natural sciences to study environmental phenomena with some 200 faculty, researchers, doctoral students and support staff from over 30 countries. Our research spans across five major areas: chemical contaminants, atmospheric aerosols, biogeochemical cycles of carbon and nutrients, toxicology, and analytical chemistry. Extensive facilities for chemical analysis, particle characterization and aquaria experimentation as well as several modeling platforms and research stations are key to our research.

Project description
We seek a postdoctoral fellow with strong mass spectrometry skills to develop new methods for exposomics in human biofluids. This will involve multiplexing of target methods for trace-contaminants in limited volumes of sample, and development of new workflows in nontarget mass spectrometry (GC- and LC-Orbitrap) to characterize complex environmental chemical mixtures in human serum or urine. The position is a two year postdoctoral fellowship fully funded by the Swedish Research Council, Formas. You will work in a larger team of toxicologists, molecular biologists and epidemiologists on a project with the overall goal to determine if paternal exposure to mixtures of environmental contaminants may affect offspring via epigenetic  inheritance. To this end, we have recently initiated a unique birth cohort in Sweden to test hypotheses about environmental exposures (exposome) and subsequent human development, health and disease.

Main responsibilities
The postdoctoral fellow will be supervised by Professors Jonathan Martin and Oskar Karlsson in the Exposure & Effects Unit, Department of ACES. The successful candidate will work primarily at Science for Life Laboratory (SciLifeLab) in the Ultratrace NonTarget Lab (UNTarget) where a major objective will be to establish analytical conditions, sample preparation, and data analysis workflows for comprehensive small molecule profiling and quantification in biofluids using HPLC- or GC-Orbitrap instruments. A combination of targeted analysis, suspect-screening and untargeted workflows are to be established. The candidate will need to develop sensitive methods with excellent quality control, interpret high resolution mass spectrometry data, conduct MS/MS experiments, and quantify or semi-quantify analytes in complex biofluid samples. The postdoctoral fellow will be expected to plan, conduct, interpret and communicate the research and results.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country prior to the start date.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

In the appointment process, special attention will be given to research skills in mass spectrometry and analytical chemistry. Previous research experience in high resolution mass spectrometry, metabolomics or exposomics will be considered a great asset, as will the ability to interpret large mass spectrometry datasets using open software such as R or Python.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date is suggested as May 2019, but is flexible.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Professor Jonathan Martin, telephone: +46 72 146 27 73, jon.martin@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 40 17, st@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Copy of PhD diploma
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).
 • Research statement (no more than 2 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – to make advancements in this field, what studies or experiments would you do, and how would you do them?
  – what makes you suitable for the project in question and how you wish to complete the project
  – after 2 years, what do you wish to have accomplished as a postdoc?

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

Information på svenska

Postdoktor i exposomik

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi är en multidisciplinär institution för miljövetenskapliga studier, med ca 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Vår forskning spänner över fem olika huvudområden: kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, biogeokemiska kretslopp av kol och näringsämnen, toxikologi och analytisk kemi.

Projektbeskrivning
Vi söker en postdoktor med starka färdigheter i masspektrometri som ska utveckla metoder för att analysera det humana exposomet. Detta kommer att innebära arbete med både target-, och nontarget-masspektrometri (GC- och LC-Orbitrap) för att analysera spårnivåer av miljöföroreningar i begränsade provvolymer och utveckling av arbetsflöden för att karakterisera komplexa kemiska blandningar i humana blodprover eller urin. Anställningen är fullt finansierad under 2 år genom ett anslag från Formas. Du kommer att arbeta som en del av ett större team som involverar toxikologer, molekylärbiologer, bioinformatiker, och epidemiologer, i ett projekt med det övergripande målet att klargöra om manlig exponering för komplexa blandningar av miljöföroreningar kan påverka deras barn via epigenetiskt arv. För detta ändamål har vi nyligen initierat en unik födelsekohort i Sverige, som möjliggör test av hypoteser om miljöexponeringar (exposomet), barns utveckling och hälsa.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att handledas av professor Jonathan Martin och docent Oskar Karlsson. Arbetet kommer i huvudsak ske i vårt Ultratrace NonTarget Lab (UNTarget) vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab), där ett viktigt syfte är att fastställa analysförhållanden, provupparbetning och dataanalysflöden för omfattande profilering och kvantifiering av små molekyler i blod och urin med användning av HPLC- eller GC-Orbitrap-instrument. En kombination av målinriktad analys, screening av misstänkta miljöföroreningar och nontarget-arbetsflöden ska etableras. Kandidaten ska utveckla känsliga metoder med utmärkt kvalitetskontroll, tolka högupplösande masspektrometridata, utföra MS/MS-experiment och kvantifiera eller semi-kvantifiera analyter i komplexa prover. Postdoktorn förväntas planera, genomföra, tolka och kommunicera resultat.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen före start av anställning.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom masspektrometri och analytisk kemi. Tidigare forskningserfarenhet av högupplösande masspektrometri, metabolomik eller exposomik anses vara en stor tillgång, liksom kunskap i att tolka stora dataset med R eller Python.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2019-05-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Jonathan Martin, tfn 072-146 27 73, jon.martin@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer)
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
  – för att göra framsteg inom detta forskningsområde, vilka studier eller experiment skulle du göra, och hur skulle du göra dem?
  – efter två år som postdoktor, vad vill du ha utfört/uppnått?

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Contact

Jonathan Martin
Professor
Exposure & Effects

Phone +46 (0)72 146 2773
Jon.Martin@aces.su.se