Stockholm University is a leading European university and one of the world’s top 100 institutions of higher education and research. Stockholm University has more than 60,000 students and 5,000 staff. In the field of chemistry, it is Sweden’s best-placed institution in international rankings; in the field of environmental science, Stockholm University is among the top-ranked institutions in the world.
The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry does research spanning over the fields of analytical chemistry, environmental chemistry, ecotoxicology, atmospheric science, and biogeochemistry. Much of this research has a strong base in chemistry and the department, with ~200 employees, has modern instrumental and laboratory infrastructure for various types of chemical analysis and measurement.

Project description
Animals and humans are exposed to a cocktail of chemical substances. These include anthropogenic chemicals and their metabolites, endogenous substances, as well as natural products. The knowledge about the total exposure to such chemical compounds with a toxic potential is insufficient. Characterization of exposure to environmental contamination in wildlife and fish has so far largely been focused on persistent and bioaccumulating contaminants. Substances that are ionizable, polar and reactive are less investigated and reliable methodology for chemical analysis in biological samples needs to be developed. The ultimate aim of the project is to establish analytical methodology to characterize a larger fraction of total exposure in vivo, including ionizable and reactive substances. The project will be concentrated on studies of wildlife and fish from the Baltic Sea Region.

Main responsibilities
The major objective is to develop methods for isolation, clean-up, and mass spectrometric analysis for identification and quantification of potentially toxic substances in biological samples. Primarily this concerns ionizable and reactive contaminants. The possibilities to explore effect-directed analysis in collaboration with ecotoxicologists should be considered.
The Postdoctoral Fellow will be supervised by Assoc. Prof. Lillemor Asplund and Prof. Margareta Törnqvist in the Exposure and Effect Unit. The Postdoctoral Fellow will be expected to plan, conduct, interpret and communicate the research and results.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

Primary assessment criteria: Competence in environmental chemistry, organic chemistry, and analytical chemistry; scientific excellence with proven research experience of method development for analysis of contaminants in biological samples and with experience of mass spectrometry. A good command of English is required.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date 2017-11-16 or as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Associate Professor Lillemor Asplund, telephone: +46 8 16 21 46, lillemor.asplund@su.se.

Union representatives
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking here. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 2 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – what makes you suitable for the project in question
 • Copy of PhD diploma
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

Information på svenska:

 

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi är en multidisciplinär institution för miljövetenskapliga studier, med ca 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Vår forskning spänner över 5 olika huvudområden: kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, biogeokemiska kretslopp av kol och näringsämnen, ekotoxikologi och analytisk kemi. Det finns betydande experimentell utrustning för kemisk analys och partikelkarakterisering men även flera permanenta forskningsstationer såväl som tillgång till modeller från process till jordsystem nivå.

Projektbeskrivning
Djur och människor exponeras för en cocktail av kemiska substanser, vilket inkluderar antropogena ämnen och dess metaboliter, endogena substanser, samt naturprodukter.
Kunskapen om den totala exponeringen för sådana ämnen med en toxisk potential är otillräcklig. Karakterisering av exponering för miljöföroreningar hos vildlevande djur har hittills främst varit inriktad på studier av långlivade och bioackumulerande kemikalier. Ämnen som är joniserbara, polära och reaktiva är mindre undersökta och tillförlitlig metodik behöver utvecklas för analys av biologiska prov.
Projektets slutgiltiga mål är att utveckla analysmetodik för att karakterisera en större del av den totala exponeringen in vivo, inklusive joniserbara och reaktiva substanser. Projektet kommer att koncentreras på studier av djur och fisk från Östersjöregionen.

Arbetsuppgifter
Huvudsyftet är att utveckla metoder för isolering, upprening och analys med masspektrometri för att identifiera och kvantifiera potentiellt toxiska ämnen i biologiska prov, för i första hand joniserbara och reaktiva ämnen. Möjligheten att använda effect-directed analysis, i samarbete med ekotoxikologer, skall också övervägas.
Postdoktorn kommer att handledas av docent Lillemor Asplund och professor Margareta Törnqvist på enheten Exponering och Effekter. Postdoktorn förutsätts kunna planera, genomföra, tolka och kommunicera forskning och resultat.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid: kompetens inom miljökemi, organisk kemi och analytisk kemi. Vetenskaplig skicklighet med bevisad forskningserfarenhet av metodutveckling för analys av miljöföroreningar i biologiska prover och erfarenhet av masspektrometri. Goda kunskaper i engelska krävs.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2017-11-16 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av docent Lillemor Asplund, tfn 08-16 21 46, lillemor.asplund@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka här. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!