Stockholm University consistently ranks among the top universities in the world in Environmental Science. The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry is a multidisciplinary department that gathers scientists from diverse fields in the natural sciences to study environmental phenomena with some 200 faculty, researchers, doctoral students and support staff from over 30 countries. Our research spans across five major areas: chemical contaminants, atmospheric aerosols, biogeochemical cycles of carbon and nutrients, toxicology, and analytical chemistry. Extensive facilities for chemical analysis, particle characterization and aquaria experimentation as well as several modeling platforms and research stations are key to our research.

SciLifeLab is a national research center for molecular biosciences  located at Karolinska Institutet’s campus in Solna. SciLifeLab provides infrastructure for state-of-the-art high-throughput molecular technologies and serves as a collaboration hub for Stockholm University, Karolinska Institute, KTH Royal Institute of Technology, and Uppsala University. The center brings together a broad range of scientists across traditional university and department boundaries, to facilitate networking and multidisciplinary studies within two main focus areas: health and environmental research.

Project description
We seek a postdoctoral fellow with strong mass spectrometry skills to develop methods for target and nontarget analysis of organic contaminants in environmental samples collected by our research teams in Bangladesh. The position is a two year fellowship, fully funded by a grant from the Swedish Research Council.

Western countries have increasingly relied on low-cost manufacturing of commerical goods in low-income countries where there are few regulations to control the release of toxic chemical effluents into natural waterways. The problem is particularly severe for the densely populated and low-lying country of Bangladesh which has large cities, a major garment and textile-dyeing industry, as well as intensive agriculture. Local fisheries have long relied on a widespread network of rivers, but these are increasingly prone to pollution and flooding, which may exacerbate the spread of environmental contaminants into precious drinking water resources. Recent evidence has shown rivers of Bangladesh to be the most contaminated in the world with antibiotics, but very little data exist for these and other emerging contaminants in surface water. Moreover, human exposure pathways through groundwater and dietary fish contamination remain unexplored in Bangladesh.

We aim to identify and determine concentrations of organic environmental contaminants in water and dietary fish using target and nontarget mass spectrometry approaches. The results will lead to greater understanding and awareness of environmental contamination and human exposure in a long overlooked region of the world, and may influence sustainable development through better industrial practices and environmental regulations. In the long-term, the findings will be used to support development of human biomonitoring methods in the Bangladesh HEALS cohort to further understand any health effects arising from these unique environmental exposures.

Main responsibilities
The postdoctoral fellow will be supervised by Professors Jonathan Martin and Oskar Karlsson in the Exposure & Effects Unit, Department of ACES. The successful candidate will work primarily at Science for Life Laboratory (SciLifeLab) in the Ultratrace NonTarget Lab (UNTarget) where a major objective will be to establish analytical conditions for target and suscpect analytes in water and fish tissue using HPLC- and GC-Orbitrap mass spectrometry. The candidate will need to develop sensitive methods with excellent quality control, be able to interpret high resolution mass spectrometry data, conduct MS/MS experiments, and quantify or semi-quantify analytes in complex samples. The postdoctoral fellow will be expected to plan, conduct, publish and communicate the research and results.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country, prior to the starting date.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

In the appointment process, special attention will be given to research skills in mass spectrometry and analytical chemistry. Previous research experience in high resolution mass spectrometry, metabolomics or exposomics will be considered a great asset, as will the ability to interpret large mass spectrometry datasets using open software such as R or Python.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date is suggested as October 2019 but is flexible.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Professor Jonathan Martin, telephone: +46 72 146 27 73, jon.martin@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Copy of PhD diploma
 • Research statement (no more than 2 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – what makes you suitable for the project in question
  – what steps you will take to develop and apply analytical methods in this study
  – after 2 years, what do you wish to have accomplished as a postdoc?
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

 

På svenska:

Stockholms universitet är bland världens högst rankade lärosäten inom miljövetenskap. Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi är en multidisciplinär institution som samlar ca 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal från flera områden inom naturvetenskap, och över 30 länder, för att studera olika miljöfenomen.

SciLifeLab är ett nationellt forskningscenter för molekylär biovetenskap vid Karolinska institutets campus i Solna. SciLifeLab tillhandahåller infrastruktur för moderna molekylära teknologier och utgör ett samverkanscentrum för Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet. Centret samlar ett brett spektrum av forskare över traditionella universitet- och institutionsgränser, för att underlätta samarbeten och tvärvetenskapliga studier inom två huvudfokusområden: hälso- och miljöforskning.

Projektbeskrivning
Vi söker en postdoktor med starka färdigheter inom masspektrometri för att utveckla metoder för target- och nontargetanalys av organiska föroreningar i miljöprover insamlade av vårt team i Bangladesh. Anställningen är fullt finansierad under två år genom ett anslag från Vetenskapsrådet.

Det blir allt vanligare med lågkostnadstillverkning av handelsvaror i låginkomstländer där det finns få regler för att kontrollera utsläpp av giftiga miljöföroreningar i olika vattenvägar. Problemet är särskilt allvarligt för det tätbefolkade och låglänta landet Bangladesh, som har stora städer, en stor textilindustri, såväl som intensivt jordbruk. Lokalt fiske har länge förlitat sig på ett utbrett nät av floder, men dessa är alltmer benägna att vara förorenade och översvämade, vilket kan förvärra spridningen av miljöföroreningar till dricksvattenresurser. Studier tyder på att Bangladesh är ett av det mest förorenade länderna i världen när det gäller antibiotika, men mycket lite data finns rörande nivåer i ytvatten för dessa och andra föroreningar. Dessutom är mänsklig exponering genom grundvatten- och fiskförorening ostuderat i Bangladesh.

Vi strävar efter att identifiera och bestämma koncentrationer av organiska miljöföroreningar i vatten och fisk med hjälp av masspektrometri. Resultaten kommer att leda till ökad förståelse och medvetenhet om miljöföroreningar och human exponering i en bortglömd del av världen. På lång sikt kommer resultaten att användas för att stödja utvecklingen av humana biomonitoreringsmetoder i Bangladeshs HEALS-kohort för att ytterligare förstå eventuella hälsoeffekter som härrör från dessa miljöexponeringar.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att handledas av Jonathan Martin och Oskar Karlsson. Arbetet sker i huvudsak vid SciLifeLab i Ultratrace NonTarget Lab (UNTarget) där ett huvudmål är att etablera analytiska metoder för target- och suscpectanalyser i vatten- och fiskvävnad med hjälp av HPLC- och GC-Orbitrap-massspektrometri. Kandidaten kommer att behöva utveckla känsliga metoder med utmärkt kvalitetskontroll, kunna tolka högupplösta masspektrometri data, utföra MS/MS-experiment och kvantifiera eller semi-kvantifiera analyter i komplexa prover. Postdoktorn förväntas planera, genomföra, publicera och kommunicera forskning och resultat.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen före start av anställning.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom masspektrometri och analytisk kemi. Tidigare erfarenhet av högupplösande masspektrometri, metabolomik eller exposomik anses vara en stor tillgång, liksom möjligheten att tolka stora masspektrometrisdataset med mjukvara som R eller Python.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2019-10-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor, Jonathan Martin, tfn 072-146 27 73, jon.martin@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se(SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
  – för att göra framsteg inom detta forskningsområde, vilka studier eller experiment skulle du göra, och hur skulle du göra dem?
  – efter två år som postdoktor, vad vill du ha utfört/uppnått?
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Contact

Jonathan Martin
Professor
Exposure & Effects

Phone +46 (0)72 146 2773
Jon.Martin@aces.su.se