The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) is one of the biggest departments at the Faculty of Science. The department is divided into five units with more than 220 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff. Research and teaching focuses on Contaminant Chemistry, Exposure & Effects, Atmospheric Science, Biogeochemistry and Analytical Chemistry. As an emploee at ACES you will be part of a dynamic environment with research in leading research areas and with a strong international profile.

In the Contaminant Chemistry Unit we study all aspects of the occurrence of pollutants in the environment. Areas of particular focus include the discovery of new contaminants, understanding the chemical, physical and biological pathways that contaminants follow, and the development of novel tools and techniques in environmental and analytical chemistry. We strive to synthesize our scientific understanding about the sources, transport, fate, and bioaccumulation of environmental contaminants into mathematical models that inspire new scientific hypotheses, and support environmental decision-making.

Project description
We seek a recent PHD graduate for a research project studying bioaccumulation (B) of essential oils. Essential oils are classified under the European regulation on registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals (REACH) as natural complex substances (NCS), and a PBT/vPvB assessment is required for substances manufactured and/or imported at ≥10 tonnes/year. We have an ongoing project at Stockholm University aimed at improving the empirical basis for evaluating the bioaccumulation characteristics of essential oils. The project requires continued development of accurate and precise analytical chemistry methods for analyzing chemical compounds found in essential oils in environmental matrices such as fish tissue, and engagement with industry partners and regulatory agencies who are developing strategies to assess the bioaccumulation of NCS under REACH.

The successful candidate will continue development of analytical methods for essential oils and essential oil-model compounds in our department, plan and execute in-vivo fish bioaccumulation tests using benchmarking principles, lead the writing of scientific articles, and participate in conferences and workshops aimed at developing regulatory tests for NCS under REACH.

Qualification requirements
Postdoctoral fellows are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country. The successful applicant will have experience as an environmental analytical chemist.

Assessment criteria
The applicants degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

Doctoral students may apply on condition that the doctoral degree is received before the starting date of employment.

In the appointment process, special attention will be given to research skills.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date as soon as possible.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Additional information
The working language in the Department of Applied Environmental Science is English. Stockholm University is ranked among the top 30 Universities in the world by ISI in terms of total citations of research published in the field of Environment/Ecology.

Contact
Further information about the position can be obtained from Associate Professor Matthew MacLeod, telephone: +46 8 674 7168, matthew.macleod@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application
•Your contact details and personal data
•Your highest degree
•Your language skills
•Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents
•Cover letter explaining your reasons for applying and highlighting your relevant experience
•CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
•Copy of PhD diploma
•Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!
To apply, click “Apply” at the bottom of this page: https://www.su.se/english/about/working-at-su/jobs?rmpage=job&rmjob=5093&rmlang=UK

information på svenska
Postdoktor i analytisk miljökemi

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fem enheter med drygt 220 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och analytisk kemi. Som medarbetare på ACES blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Vid Enheten för föroreningars kemi studerar vi alla aspekter av föroreningars förekomst i miljön. Områden av särskilt intresse är upptäckandet av nya föroreningar, och dess kemiska och biologiska spridningsvägar, samt utvecklingen av nya verktyg och tekniker inom miljökemi och analytisk kemi. Vår strävan är att inkorporera den vetenskapliga förståelsen av källor, transport, öde och bioackumulering av miljöföroreningar i matematiska modeller, vilka i sin tur inspirerar till nya vetenskapliga hypoteser, och fungerar som stöd i miljöpolitiskt beslutsfattande.

Projektbeskrivning
Vi söker en nydisputerad forskare till ett forskningsprojekt som ska studera bioackumulation (B) av eteriska oljor. Eteriska oljor klassificeras som naturliga komplexa ämnen (NCS) enligt den europeiska förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). En bedömning av PBT/vPvB-egenskaper krävs för ämnen som tillverkas och/eller importeras i kvantiteter ≥10 ton/år. Vi har ett pågående projekt vid Stockholms universitet för att förbättra det empiriska underlaget för utvärdering av eteriska oljors B-egenskaper. Projektet kräver utveckling av exakta och precisa metoder för att analysera de kemiska föreningar som finns i eteriska oljor i miljömatriser som fiskvävnad och engagemang med industripartner och myndigheter som utvecklar strategier för att bedöma bioackumulering av NCS enligt Reach.

Den sökande kommer att fortsätta utvecklingen av analysmetoderna för eteriska oljor och modellföreningar. Arbetet innebär även att planera och utföra in-vivo bioackumuleringstester i fisk enligt ”benchmarking”-principer samt leda skrivandet av vetenskapliga artiklar och delta i konferenser och workshops som syftar till att utveckla standardmetoder för NCS enligt Reach.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Erfarenhet och kunskap motsvarande analytisk miljökemist.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Doktorander kan ansöka under förutsättning att doktorsexamen tas ut före anställningens startdatum.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde så snart som möjligt.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Övriga upplysningar
Arbetsspråk på Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är engelska. Universitetet rankas av ISI inom top-30 i världen baserat på det totala antalet citeringar av vetenskapliga publikationer inom området miljö/ekologi.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Matthew MacLeod, tfn 08-674 7168, matthew.macleod@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev där det framgår varför du söker anställningen samt vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
  • kopia av bevis på doktorsexamen
  • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

För att ansöka, klicka på “Ansök” längst ned på denna sida: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=5091&rmlang=SE

Contact

Matthew MacLeod
Phone +46 8 674 7168
Matthew.MacLeod@aces.su.se