The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) is one of the biggest departments at the Faculty of Science with more than 200 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff. The department is divided into five units where research and teaching focus on contaminant chemistry, ecotoxicology, atmospheric science, biogeochemistry and analytical chemistry. As an employee at ACES you will be part of a dynamic environment with research in leading research areas and with a strong international profile.

The research at the Atmospheric Science Unit (ACESl) focuses on understanding the processes taking place in air and the consequences of these processes on human health and climate. The applied methodologies range from laboratory studies to in-situ (e.g. characterization of airborne particles indoors and outdoors) and satellite observations, and from molecular theories to global scale simulations.

Project description
The position will be associated with the project FORCeS (Constrained aerosol forcing for improved climate projections). FORCeS strives towards reducing the uncertainty in anthropogenic aerosol forcing, which is crucial for determining the actions needed to reach the Paris Agreement. Stockholm University is coordinating the project, which is a collaboration between 20 European partners. This position will focus on investigating the processes associated with atmospheric cloud formation and evolution, with a particular focus on aerosol–cloud interactions involving organic aerosol. The main aim of the position is to investigate, using a combination of aerosol process modeling, cloud parcel modeling, statistical techniques and observations across a chain of scales, which atmospheric processes and aerosol particle properties are most crucial for reducing the uncertainty in aerosol and cloud impacts on climate. The ultimate goal is to provide global-scale models input on how to describe these processes in an accurate, yet simple enough, manner.

Main responsibilities
The position involves research and method development (programming and data analysis). The main tasks will involve simulations with aerosol process models, along with cloud parcel and LES modeling techniques, and evaluation of the theoretical approaches with experimental data (already existing and to be collected within FORCeS). The research will be conducted in close collaboration with the other FORCeS partners.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country in meteorology, atmospheric science, environmental science, earth system science, physics, chemistry or a related field.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

Applicants with an older degree are welcome to apply. This kind of candidate will be offered another form of employment, full-time for a maximum of two years, with the possibility of extension.

In the appointment process, special attention will be given to research skills. The assessment is based on previous research experience within the general area of the announced position. Doctoral candidates may apply for the position if they expect to receive the PhD degree before the starting date of the position. The applicant should have excellent knowledge of both oral and written English.

The successful applicant will be selected based on documented knowledge relevant for the area of study. A comprehensive understanding of aerosol, cloud and climate processes will be considered as a merit.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date during autumn 2019 as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Professor Ilona Riipinen, telephone: +46 73 585 92 51, ilona.riipinen@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

Stockholm University – our education and research produce results.

Closing date: 09/09/2019

På svenska:

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med drygt 200 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. ACES är indelat i fem enheter där forskning och undervisning bedrivs inom miljöföroreningars kemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och analytisk kemi. Som medarbetare på ACES blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på Enheten för atmosfärsvetenskap (ACESl) fokuserar på att förstå såväl de processer som pågår i luften, som deras konsekvenser på human hälsa och klimat. Våra metoder spänner från laborativa experiment till fältmätningar (t.ex. karakterisering av luftburna partiklar inom- och utomhus) och satellitobservationer, och från molekylära teorier till globala simuleringar.

Projektbeskrivning
Anställningen är kopplad till det Horizon2020-finansierade projektet FORCeS (”Constrained aerosol forcing for improved climate projections”). FORCeS strävar mot att reducera osäkerheten kring den antropogena klimatdrivningen från aerosolpartiklar, vilket är grundläggande för att avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga för att nå Parisavtalets mål. Stockholms universitet koordinerar projektet, vilket är ett samarbete mellan 20 europeiska samarbetspartners. Anställningen fokuserar på prosesser som styr molnbildning och -utveckling, särskilt organiska aerosolpartiklarnas påverkan på molnbildning och -egenskaper. Målet är att utreda, med hjälp av modellering på olika skalor, vilka atmosfäriska processer och aerosolegenskaper är de mest viktiga för att förstå molnbildning, och minska osäkerheten i aerosolpartiklarnas klimatpåverkan. Det slutliga målet är att informera globala modeller om hur dessa processer ska beskrivas på ett exakt men enkelt sätt.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av forskning och metodutveckling (programmering och dataanalys). De huvudsakliga arbetsuppgifter är simuleringar med aerosol-processmodeller och molnmodeller (t.ex. LES-modeller), samt evaluering av dessa modeller och de underliggande  teorier med experimentell data. Arbetet kommer ske i nära samarbete med andra medlemmar av FORCeS.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i meteorologi, atmosfärsvetenskap, miljövetenskap, klimatvetenskap, fysik, kemi eller annat relevant ämne.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Sökande med en äldre examen kan komma i fråga, men då med en annan anställningsform.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Bedömningen baseras på forskningsmeriter. Doktorander kan söka innan disputation, men en doktorsexamen är ett krav för anställning. Sökanden förväntas ha utmärkta kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt. Bakgrund med frågor relaterade till atmosfäriska aerosolpartiklar, moln, och klimatprosesser ses som en merit.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde under hösten 2019 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Ilona Riipinen, tfn 073-585 92 51, ilona.riipinen@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se(SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2019-09-09

Contact

Ilona Riipinen
Head of unit
Professor
Atmospheric Science

Phone +46 8 674 7284
Ilona.Riipinen@aces.su.se