The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) hosts approximately 200 researchers, doctoral students and technical/administrative staff. The department focuses on research and teaching across five major areas: biogeochemical cycles of carbon and nutrients, chemical contaminants, atmospheric aerosols, ecotoxicology, and analytical chemistry. Our research-oriented department hosts about 30 post-doc fellows and 60 Ph.D. students, recruited from all over the World. We are also well immersed in the interdepartmental Bolin Centre for Climate Research, a national center of excellence.

Project description
Thawing permafrost releases old organic matter to the extensive East Siberian Arctic Ocean, via coastal erosion and large rivers. The focus of the project is to increase the understanding of sources, transport and degradation processes of permafrost-derived carbon in the East Siberian Arctic Ocean using biomarkers and isotopic tools; these processes are key aspects of the permafrost carbon-climate link. The project offers involvement in studies of both the contemporary carbon system as well as during earlier warming periods through studies of deep sediment cores. The project will be embedded within ongoing research on these topics in our group and international collaboration network; there will be ample opportunities to influence direction and approach of the research. Our research group has extensive experience with biomarker and compound-specific isotope analysis of organic matter in air, water and sediments, and access to large sample archives from the East Siberian Arctic Ocean from previous campaigns as well as the possibility for future field sampling.

Our research in this area is financed by the European Research Council (ERC – Advanced Grant), an EU H2020 project, and by the Swedish Research Council (VR).

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

We are seeking a highly motivated person with a completed Ph.D. within the Environmental or Earth Sciences, Chemistry or Engineering. Experience with biomarker extraction and analysis, handling of gas chromatography-mass spectrometry systems, isotopic techniques and field sampling are all beneficial.

A background in organic geochemistry would be highly suitable. Collaborative skills and well-developed proficiency in scientific writing are required.

Assessment criteria
The PhD degree should have been completed no more than three years before the deadline for application. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, or similar.

The selection is based on the applicant’s ability to successfully pursue the post-doc research project. Special emphasis is put on the applicant’s knowledge and skills within the subject area, ability to express her/himself verbally and in writing, analytical aptitude, creativity, initiative and independence, and a capacity for working together with others. The evaluation will be made based on the relevance of past research, education and experience, the quality and ambition of earlier research work, references, a cover letter motivating the candidate’s interest, and interviews.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Professor Örjan Gustafsson,  orjan.gustafsson@aces.su.se

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 3 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – why and how you wish to complete the project
  – what makes you suitable for the project in question
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

Closing date: 30/09/2019

 

På svenska:

Postdoktor med inriktning mot Organisk geokemi i det sibirisk-arktiska land-hav systemet

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en multidisciplinär institution för miljövetenskapliga studier, med drygt 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Vår forskning spänner över fem olika huvudområden: biogeokemiska kretslopp av kol och näringsämnen, kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, ekotoxikologi och analytisk kemi.

Projektbeskrivning 
Tinande permafrost släpper ifrån sig gammalt organiskt kol till det vidsträckta Östsibiriska Arktiska Havet, via floder och kustnära erosion. Projektets huvudmålsättning är att öka kunskapen om det organiska kolets olika källor, transport och nedbrytningsprocesser;  nyckelaspekter av permafrost kol-klimat kopplingarna. Projektet erbjuder möjlighet att vara delaktig i studier av både det kontemporära kolkretsloppet såväl som under tidigare värmeperioder genom studier av djupa sedimentkärnor.  Projektet är en integrerad och central del av vår prioriterade pågpende forskning i vår grupp och med internationella kollegor; tjänsten erbjuder möjligheter att påverka forskningsprojektets inriktning och upplägg. Vår forskargrupp har god erfarenhet av biomarkör och molekyl-specifik isotopanalys av organiska molekyler i luft, vatten och sediment, och rik tillgång till arkiverade prover från Östsibiriska Arktisa Havet från tidigare expeditioner samt möjligheter till nya expeditioner.

Vår forskningsinriktade institution har över 200 anställda varav ca. 20 är postdoktorer och och ca. 60 doktorander, rekryterade från många olika länder.  Vi är väl integrerade i Bolincentret för klimatforskning, ett nationellt excellenscenter.

Vår forskning inom detta område finansieras främst av Vetenskapsrådet, ett EU-H2020 projekt samt Europeiska Forskningsrådet (ERC) genom ett Advanced Grant.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Vi söker en högt motiverad person med avslutad doktorandutbildning inom geo-, miljö- eller atmosfärsvetenskap, kemi eller teknik. Erfarenhet av extraktion och analys av biomarkörer, gaskromatografi och organisk mass spektrometri, isotopmasspektrometri, hantering av gaser, instrumentutveckling och handhavande, samt fältprovtagning är meriterande. En bakgrund inom organisk geokemi eller liknande är passande. Kompetens att samarbeta väl i grupp såväl som gedigen erfarenhet av att författa och publicera vetenskapliga texter är mycket önskvärt.

Bedömningsgrunder
Urval görs med hänsyn till de sökandes bedömda förmåga att framgångsrikt utföra post-doc forskningsprojektet.  Särskild vikt läggs vid sökandes kunskap och kunnighet inom området, förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt, analytiska förmåga, kreativitet, initiativförmåga och visad självständighet, kapacitet att arbete tillsammans med andra.   Utvärderingen kommer baseras på relevans av tidigare forskning, utbildning och erfarenhet, kvalite och ambition i tidigare forskning, referenser, ett brev som motiverar den sökandes intresse för tjänsten, samt intervjuer.

Anställningsvillkor
Post-doc anställningskontraktet är på maximalt 2 år, med möjlighet till förlängning under särskilda förutsättningar. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Örjan Gustafsson, orjan.gustafsson@aces.su.se

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se(SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag: 2019-09-30

Contact

Örjan Gustafsson
Professor
Biogeochemistry

Phone + 46 8 674 7317
Orjan.Gustafsson@aces.su.se