The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) hosts approximately 200 researchers, doctoral students and technical/administrative staff. The department focuses on research and teaching across five major areas: chemical contaminants, atmospheric aerosols, biogeochemical cycles of carbon and nutrients, ecotoxicology, and analytical chemistry. Our research-oriented department hosts about 30 post-doc fellows and 60 PhD students, recruited from all over the world. We are also well immersed in the interdepartmental Bolin Centre for Climate Research, a national center of excellence.

Project description
Thawing coastal and subsea permafrost is releasing old organic matter to the extensive East Siberian Arctic Ocean. The focus of the project is to increase the understanding of carbon sources, transport and degradation processes; key aspect of these permafrost carbon-climate links. The project offers involvement in studies of both the contemporary carbon system as well as during earlier warming periods through studies of deep sediment cores. Our research group has extensive experience of biomarker and compound-specific isotope analysis of organic molecules in air, water and sediments.

The post-doc will be centrally engaged in international cooperation including field-based campaigns. Our research in this area is financed by the European Research Council (ERC – Advanced Grant), an EU H2020 project, and by the Swedish Research Council (VR).

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

In the appointment process, special attention will be given to research skills. We are seeking a highly motivated person with a completed Ph.D. within the Environmental or Earth Sciences, Chemistry or Engineering. Experiences with gas chromatography and isotope mass spectrometry, handling of gases and vacuum systems, instrumental development and tinkering, and field sampling are all beneficial. A background in organic geochemistry and marine science would be highly suitable. Collaborative skills and well-developed proficiency in scientific writing are highly desirable.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Professor Örjan Gustafsson, telephone: +46 70 324 73 17, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter describing why you are interested in this position
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!
To apply, click “Apply” at the bottom of this page: https://www.su.se/english/about/working-at-su/jobs?rmpage=job&rmjob=6298&rmlang=UK

Information på svenska
Postdoktor med inriktning mot molekyl- och isotopstudier av kol i Arktiska kusthav

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en multidisciplinär institution för miljövetenskapliga studier, med drygt 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Vår forskning spänner över fem olika huvudområden: kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, biogeokemiska kretslopp av kol och näringsämnen, ekotoxikologi och analytisk kemi.

Projektbeskrivning
Tinande permafrost utmed kusten och i de grunda havsbottnarna släpper ifrån sig gammalt organiskt kol till det vidsträckta Östsibiriska Arktiska Havet. Projektets huvudmålsättning är att öka kunskapen om det organiska kolets olika källor, transport och nedbrytningsprocesser; nyckelaspekter av permafrost kol–klimat-kopplingarna. Projektet erbjuder möjlighet att vara delaktig i studier av både det kontemporära kolkretsloppet såväl som under tidigare värmeperioder genom studier av djupa sedimentkärnor. Vår forskargrupp har god erfarenhet av biomarkör och molekyl-specifik isotopanalys av organiska molekyler i luft, vatten och sediment.

Vi är väl integrerade i Bolincentret för klimatforskning, ett nationellt excellenscenter.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker en högt motiverad person med avslutad doktorandutbildning inom geo-, miljö- eller atmosfärsvetenskap, kemi eller teknik. Du kan ha tidigare erfarenhet från doktorsarbete eller postdoktorsprojekt inom organisk geokemi eller isotopgeokemi. Praktisk erfarenhet med gaskromatografi och organisk mass spektrometri, isotopmasspektrometri, hantering av gaser, instrumentutveckling och handhavande, samt fältprovtagning är meriterande. En bakgrund inom marin vetenskap är passande. Kompetens att samarbeta väl i grupp såväl som i att författa vetenskapliga texter är mycket önskvärt.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Örjan Gustafsson, tfn 070-324 73 17, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av denna anställning
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en multidisciplinär institution för miljövetenskapliga studier, med drygt 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Vår forskning spänner över fem olika huvudområden: kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, biogeokemiska kretslopp av kol och näringsämnen, ekotoxikologi och analytisk kemi.

Projektbeskrivning
Tinande permafrost utmed kusten och i de grunda havsbottnarna släpper ifrån sig gammalt organiskt kol till det vidsträckta Östsibiriska Arktiska Havet. Projektets huvudmålsättning är att öka kunskapen om det organiska kolets olika källor, transport och nedbrytningsprocesser; nyckelaspekter av permafrost kol–klimat-kopplingarna. Projektet erbjuder möjlighet att vara delaktig i studier av både det kontemporära kolkretsloppet såväl som under tidigare värmeperioder genom studier av djupa sedimentkärnor. Vår forskargrupp har god erfarenhet av biomarkör och molekyl-specifik isotopanalys av organiska molekyler i luft, vatten och sediment.

Vi är väl integrerade i Bolincentret för klimatforskning, ett nationellt excellenscenter.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker en högt motiverad person med avslutad doktorandutbildning inom geo-, miljö- eller atmosfärsvetenskap, kemi eller teknik. Du kan ha tidigare erfarenhet från doktorsarbete eller postdoktorsprojekt inom organisk geokemi eller isotopgeokemi. Praktisk erfarenhet med gaskromatografi och organisk mass spektrometri, isotopmasspektrometri, hantering av gaser, instrumentutveckling och handhavande, samt fältprovtagning är meriterande. En bakgrund inom marin vetenskap är passande. Kompetens att samarbeta väl i grupp såväl som i att författa vetenskapliga texter är mycket önskvärt.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Örjan Gustafsson, tfn 070-324 73 17, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av denna anställning
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!
För att ansöka, klicka på “Ansök” längst ned på denna sida: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=6295&rmlang=SE

Contact

Örjan Gustafsson
Professor
Biogeochemistry

Phone + 46 8 674 7317
orjan.gustafsson@aces.su.se