The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) is a multidisciplinary department of environmental science studies, with approximately 200 researchers, doctoral students and technical/administrative staff. The department focuses on research and teaching across five major areas: chemical contaminants, atmospheric aerosols, biogeochemical cycles of carbon and nutrients, ecotoxicology, and analytical chemistry.

Project description
Thawing subsea permafrost, disintegrating methane hydrates and deep petroleum reservoirs are releasing methane to overlying water and atmosphere on the shallow yet extensive East Siberian Arctic Ocean, the World’s largest shelf sea system. There is a large uncertainty of the relative contributions of these sources, and how this system operates. The project offers the possibility to source apportion the methane currently being vented from the subsea system by applying triple-isotope fingerprinting of methane from Arctic samples, some already collected others to be collected in the near future on international field campaigns. Targeted samples are from both subsea permafrost drillcores from ship-based collection of seawater, and from both shipboard and ground-based observatory collections of air. In addition to possible field work, the position involves active work on vacuum and gas handling systems, laser and mass spectrometry.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

We are seeking a highly motivated person with a completed Ph.D. within the Earth, Atmospheric or Environmental Sciences, Chemistry or Engineering. You may have prior PhD or post-doc experience in isotope geochemistry, deep earth gas geochemistry, or upper stratospheric or tropospheric trace gas/isotope measurements. Practical experiences with gas chromatography, laser spectrometry and/or isotope mass spectrometry, handling of gases, instrumental development and tinkering, and field sampling are all beneficial. Collaborative skills as well as well-developed proficiency in scientific writing are highly desirable.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

The selection is based on the applicant’s ability to successfully pursue the post-doc research project. Special emphasis is put on the applicant’s knowledge and skills within the subject area, ability to express her/himself verbally and in writing, analytical aptitude, creativity, initiative and independence, and a capacity for working together with others. The evaluation will be made based on the relevance of past research, education and experience, the quality and ambition of earlier research work, references, a cover letter motivating the candidate’s interest, and interviews.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Professor Örjan Gustafsson, telephone: +46 70 324 7317, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button at the bottom of this page: http://www.su.se/english/about/working-at-SU/jobs?rmpage=job&rmjob=4735&rmlang=UK. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 3 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – why and how you wish to complete the project
  – what makes you suitable for the project in question
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

 

Information på svenska

Postdoktor med inriktning mot isotopstudier av spårgaser i Arktis

Sista ansökningsdag: 2018-03-01

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en multidisciplinär institution för miljövetenskapliga studier, med drygt 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Vår forskning spänner över fem olika huvudområden: kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, biogeokemiska kretslopp av kol och näringsämnen, ekotoxikologi och analytisk kemi.

Projektbeskrivning
Tinande permafrost, kollapsande metanhydrater och djupare lager av naturgas bidrar alla till det metan som nu läcker upp ur den grunda havsbotten på Östsibiriska Arktiska Oceanen – världens största kusthav. Det råder stor osäkerhet kring de relativa bidragen från dessa olika metankällor, och hur systemet i havsbotten fungerar.  Projektet erbjuder möjlighet att källbestämma det metan som nu frigörs från havsbotten och som når upp till atmosfären genom att mäta trippelisotopsammansättningen av det frigjorda metanet – som ett slags geokemiskt fingeravtryck. Det finns redan en del prover lagrade för projektet och fler kan komma att inhämtas i internationella fältkampanjer i Arktis – från borrkärnor, havsvatten och luft. Postdoktorsprojektet innefattar också aktivt arbete med vakuum- och gashanteringssystem, laser- och masspektrometri.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Vi söker en högt motiverad person med avslutad doktorandutbildning inom geo-, miljö- eller atmosfärsvetenskap, kemi eller teknik. Du kan ha tidigare erfarenhet från doktorsarbete eller postdoktorsprojekt inom isotopgeokemi, ”deep earth” gas geokemi, spårgas/isotopstudier i stratosfären eller troposfären. Praktisk erfarenhet med gaskromatografi, laserspektrometri, och/eller isotopmasspektrometri, hantering av gaser, instrumentutveckling och handhavande, samt fältprovtagning är meriterande. Kompetens att samarbeta väl i grupp såväl som i att författa vetenskapliga texter är mycket önskvärt.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Urval görs med hänsyn till de sökandes bedömda förmåga att framgångsrikt utföra post-doc forskningsprojektet. Särskild vikt läggs vid sökandes kunskap och kunnighet inom området, förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt, analytiska förmåga, kreativitet, initiativförmåga och visad självständighet, kapacitet att arbete tillsammans med andra. Utvärderingen kommer baseras på relevans av tidigare forskning, utbildning och erfarenhet, kvalité och ambition i tidigare forskning, referenser, ett brev som motiverar den sökandes intresse för tjänsten samt intervjuer.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Örjan Gustafsson, tfn 070-324 7317, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök” längst ned på den här sidan: http://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-SU/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=4734&rmlang=SE. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!