The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) is one of the biggest departments at the Faculty of Science. The department is divided into five units with more than 220 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff. Research and teaching focuses on Contaminant Chemistry, Exposure & Effects, Atmospheric Science, Biogeochemistry and Analytical Chemistry. As an employee at ACES you will be part of a dynamic environment with research in leading research areas and with a strong international profile.

The position offers the possibility to acquire a broad range of analytical and conceptual skills within atmospheric science, isotope geochemistry and climate science. The post-doc would join an international research group and have full access to state-of-the-art field observation/sampling and analytical facilities. Our research-oriented department hosts a large and active body of postdocs and PhD students, recruited from all over the World. The successful candidate would also be immersed in the interdepartmental Bolin Centre for Climate Research, a national Centre of Excellence at Stockholm University.

Project description
Atmospheric particles such as combustion-derived black carbon (BC, soot) play a central role in climate change and air pollution, yet are poorly characterized. To reduce overall uncertainties, there is need for observation-based constraints on both the sources and composition-related optical properties of both such carbonaceous and other aerosol components.

The post-doc would build on ongoing field-based work in both South Asia (India, Bangladesh and especially at the Maldives Climate Observatory – Hanimaadhoo, MCOH) and East Asia (China and the Korea Climate Observatory – Jeju Island). The project may leverage off our previous and ongoing work on chemical, isotopic and optical characterization of BC, OC, Brown C and other components to improve on both source apportionment and processing during long-range transport. This may be supplemented by novel investigations using a combination of isotopic and molecular markers of sources and ageing as well as a broader suite of aerosol optical and physical parameters.

The post-doc will be centrally engaged in international cooperation including field-based campaigns.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

In the appointment process, special attention will be given to research skills. We are seeking a highly motivated person with a completed Ph.D. within the atmospheric, environmental and earth sciences, chemistry or engineering. Hands-on experience with operation and data processing of field-based aerosol instrumentation is an asset as is experience in laboratory analysis using GCMS and isotope techniques. Collaborative skills as well as proficiency in scientific writing are highly desirable.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years. The expected starting date is negotiable.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Professor Örjan Gustafsson, also Director of the Maldives Climate Observatory – Hanimaadhoo, telephone: +46 70 324 73 17, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter describing why you are interested in this position
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!
To apply, click “Apply” at the bottom of this page: https://www.su.se/english/about/working-at-su/jobs?rmpage=job&rmjob=6296&rmlang=UK

Information på svenska
Postdoktor med inriktning mot kemisk sammansättning och optiska egenskaper av Asiens aerosoler

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fem enheter med drygt 220 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och analytisk kemi.

Anställningen erbjuder möjligheter att utveckla ett brett spektrum av kompetenser inom atmosfärsvetenskap, isotopgeokemi och klimatvetenskap. Postdoktorn kommer att bli en del av en internationell forskargrupp och ha full tillgång till avancerad utrustning både för fältobservationer och kemiska analyser. Vår forskningsorienterade institution har en stor grupp av internationella doktorander och postdoktorer. Du kommer också att bli del av Bolincentret för klimatforskning, ett nationellt excellenscenter vid Stockholms universitet.

Projektbeskrivning
Luftpartiklar som sulfat och sot (“black carbon” BC) från ofullständig förbränning spelar en central roll både för luftkvaliten och klimatförändringen ffa i södra och östra Asien. För att minska de nuvarande stora osäkerheterna behövs det observationsbaserade studier kring både källorna, sammansättningen och de optiska egenskaperna av både kolinnehållande och andra aerosoler.

Postdoktorsprojektet bygger vidare på pågående fältobservationer både i södra Asien (Indien, Bangladesh och speciellt vid Maldives Climate Observatory – Hanimaadhoo (MCOH) och i östra Asien (Kina och Korea Climate Observatory – Jeju Island). Projektet tar avstamp i tidigare/pågående arbeten med kemiska, isotop-baserade och optiska bestämningar av BC, OC och andra aerosolkomponenter, samt andra tillgängliga data från både markbaserade och satellitbaserade mätsystem. Detta kan kompletteras med både nya isotopverktyg och molekylära markörer för bestämning av källor och aerosolernas uppehållstid, samt en bredare svit av optiska och fysiska aerosolparametrar från både markbaerade observatorier och satellitmätningar.

Postdoktoren kommer att vara centralt engagerad i våra internationella samarbeten, inklusive i fältbaserade mätkampanjer.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker en högt motiverad person med avlagd doktorsexamen inom atmosfärsvetenskap, miljö- och geovetenskap, kemi eller ingenjörsvetenskap. Praktisk erfarenhet av att köra och analysera data från fältbaserade aerosolinstrument är en tillgång på samma sätt som erfarenhet av labbanalyser med GCMS, isotopinstrument och liknande. Samarbetsskicklighet och en hög nivå i vetenskapligt författande är mycket önskvärt.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Örjan Gustafsson, tfn 070-324 73 17, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av denna anställning
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Contact

Örjan Gustafsson
Professor
Biogeochemistry

Phone + 46 8 674 7317
orjan.gustafsson@aces.su.se