Project description
Postdoctoral Fellow focusing on Brake particles and Road dust: Emission factors based on Turbulent Aerosol Fluxes in situ over a City.

Atmospheric aerosol particles has important effects on air quality and climate. One of the largest man-made aerosol sources are road traffic, which cause emissions both due to incomplete combustion of fuel, and due to mechanical wear on road, tyre and brake surfaces. The mechanically generated particles comprise the main part of the mass of aerosols emitted from road traffic, with the implication that even a hypothetical fully electrified vehicle fleet will cause substantial aerosol emissions. In this project we will measure the turbulent fluxes of aerosols from the road traffic, applying micrometeorological methods. Past projects have been limited to indirect methods, and in a way that does not represent the entire complex vehicle fleet. This information is relevant to quantify the health effects associated with road traffic emissions. The work will provide policy makers with the knowledge to optimize their efforts to reduce or limit emissions of airborne particles from traffic with respect to their effects on health. The project is financed by the Swedish Research Council for Sustainable Development (FORMAS).

You will participate in the planning, construction and installation of equipment for in situ aerosol fluxes. You will learn to sample and analyse aerosols, and to use methods to determine turbulent fluxes of gases and aerosols using eddy-covariance and relaxed-eddy-accumulation. This includes work outdoors and at high altitude. This work requires both practical skills for the experimental work and computational skills using mat-lab and Labview. The project may leverage off our previous and ongoing work on urban air quality, aerosol fluxes and sources, and atmospheric modelling. The project is highly interdisciplinary and novel, bringing together different experimental methods.

About us
The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) is a multidisciplinary department of environmental science studies, with approximately 200 researchers, doctoral students and technical/administrative staff. The department focuses on research and teaching across five major areas: chemical contaminants, atmospheric aerosols, biogeochemical cycles of carbon and nutrients, ecotoxicology, and analytical chemistry.

The position offers the possibility to acquire a broad range of analytical and conceptual skills within experimental atmospheric aerosol science, micrometeorology and air quality. You will work with a research group at both ACES and from the Royal Institute of Technology (KTH), Department of Machine design, as well as scientists at the Department of air quality and noise analysis (SLB) of the Stockholm Environment and Health Administration. ACES is a research-oriented department that hosts a large and active body of postdocs and PhD students, recruited from all over the world. The successful candidate would also be immersed in the interdepartmental Stockholm Clean Air Network, an interdisciplinary network of air quality research groups at Stockholm University, KTH and other universities and colleges in the region.

Qualification requirements
Postdoctoral positions are appointed primarily for purposes of research. Applicants are expected to hold a Swedish doctoral degree or an equivalent degree from another country.

Assessment criteria
The degree should have been completed no more than three years before the deadline for applications. An older degree may be acceptable under special circumstances, which may involve sick leave, parental leave, clinical attachment, elected positions in trade unions, or similar.

In the appointment process, special attention will be given to research skills. We are seeking a highly motivated person with a completed Ph.D. within the atmospheric, micro-meteorology, environmental and earth sciences, chemistry or engineering. Hands-on experience with operation and data processing of field-based aerosol and micrometeorological instrumentation is an asset as is experience in laboratory analysis of trace metals. Collaborative skills as well as proficiency in scientific writing are highly desirable.

Terms of employment
The position involves full-time employment for a maximum of two years, with the possibility of extension under special circumstances. Start date as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Docent Douglas Nilsson, telephone: +46 703 55 17 28, douglas.nilsson@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of publications
 • Research proposal (no more than 3 pages) describing:
  – why you are interested in the field/project described in the advertisement
  – why and how you wish to complete the project
  – what makes you suitable for the project in question
 • Copy of PhD diploma
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Publications in support of your application (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

Information på svenska:

Postdoktor med fokus på aerosolemissioner av bromspartiklar och vägdamm

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) arbetar tvärvetenskapligt inom miljövetenskap, med cirka 200 forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Institutionen fokuserar på forskning och undervisning inom fem huvudområden: kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, biogeokemiska cykler av kol och näringsämnen, ekotoxikologi och analytisk kemi.

Positionen ger möjlighet att förvärva ett brett spektrum av analytiska och konceptuella färdigheter inom experimentell atmosfärisk aerosolvetenskap, mikrometeorologi och luftkvalitet. Du kommer arbeta med en forskargrupp vid både ACES och KTH, Institutionen för maskinkonstruktion samt även med forskare vid Stockholms luft och bulleranalys (SLB), en avdelning inom Stockholm stads miljöförvaltning. ACES är en forskningsinriktad institution som hyser en stor och aktiv grupp med postdoktorer och doktorander, rekryterade från hela världen. Den framgångsrika sökanden skulle också vara del i Stockholms Clean Air Network, ett tvärvetenskapligt nätverk av forskargrupper inom luftkvalitet vid Stockholms universitet, KTH och andra universitet och högskolor i regionen.

Projektbeskrivning
Postdoktor med fokus på aerosolemissioner av bromspartiklar och vägdamm: Utsläppsfaktorer baserade på turbulenta flöden av aerosolpartiklar tillämpade in situ över en stad.

Atmosfäriska aerosolpartiklar har viktiga effekter på luftkvalitet och klimat. En av de största källorna är vägtrafik, som orsakar utsläpp både på grund av ofullständig förbränning av bränslen och på grund av mekaniskt slitage på väg-, däck- och bromsytor. De mekaniskt genererade partiklarna utgör huvuddelen av massan av aerosoler som härrör från vägtrafik, vilket innebär att även en hypotetisk fullt elektrifierad fordonsflotta kommer att orsaka väsentliga aerosolutsläpp. I detta projekt kommer vi att tillämpa mikrometeorologiska metoder för mätning av turbulenta flöden från vägtrafiken. Tidigare projekt har begränsats till indirekta metoder och på ett sätt som inte representerar hela den komplexa fordonsflottan. Denna information är relevant för kvantifiering av hälsoriskerna förknippade med trafikens utsläpp. Arbetet ska ge de politiska beslutsfattarna kunskap som kan optimera deras ansträngningar för att minska eller begränsa utsläpp av luftburna partiklar från trafik i förhållande till deras hälsoeffekter. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet för hållbar utveckling (FORMAS).

Du kommer delta i planering, konstruktion och installation av utrustning för in situ aerosolflöden. Vidare kommer du att lära dig att prova och analysera aerosoler och att använda metoder för att bestämma turbulenta flöden av gaser och aerosoler med hjälp av eddy-kovarians och relaxed-eddy-ackumulering. Detta inkluderar arbete utomhus och på hög höjd. Detta arbete kräver både praktiska färdigheter för experimentella arbeten och beräkningar med Matlab och Labview. Projektet kommer dra nytta av tidigare och pågående arbete med stadsluftkvalitet, aerosolflöden och källor samt atmosfärisk modellering. Projektet är mycket tvärvetenskapligt och innovativt, och kombinerar olika experimentella metoder.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker en mycket motiverad person med en avslutad doktorsavhandling inom atmosfärsvetenskap, mikro-meteorologi, miljö- och geovetenskap, kemi eller teknik. Praktisk erfarenhet av drift och databehandling av fältbaserad aerosol- och mikrometeorologisk instrumentering är en tillgång, liksom erfarenhet av laboratorieanalys av spårmetaller. Samarbetsförmåga samt kunskaper i vetenskapligt skrivande är mycket önskvärda.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av docent Douglas Nilsson, tfn 0703-55 17 28, douglas.nilsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag: 2018-11-29

 

Contact

Douglas Nilsson
Associate professor
Atmospheric Science

Phone +46 8 674 7542
Douglas.Nilsson@aces.su.se