The department has about 220 employees of which about 60 PhD students. Research study programs are offered in applied environmental science, analytical chemistry and environmental chemistry, and courses are given in environmental science and analytical chemistry.

Project description
The PhD position will be associated with two projects dealing with microplastics as emerging contaminants in aquatic systems. See www.aces.su.se/research/projects/weather-mic and www.io-warnemuende.de/ for project descriptions.

To understand the environmental hazards posed by microplastics, we study how physicochemical properties of plastic fragments influence biofilm communities growing on their surface. Little is known about the formation and functioning of these communities in the marine and freshwater environments despite the generally accepted view that biofilms affect distribution and trophic transfer of the microplastics. On the other hand, the microorganisms in these biofilms may use the polymer as a substrate and thus facilitate its degradation. Therefore, microbial diversity in the microplastic-associated biofilms and physicochemical properties of the plastic particles are engaged in complex two-way interactions. A particular aspect of these interactions is spread of antibiotic-resistant bacteria (and the genes involved), which can be induced by certain antimicrobial additives in the polymer.

The primary focus of this PhD study is on the proliferation of antibiotic resistance genes within microplastic-associated biofilms. The aim is to contribute to our current understanding of ecologically plausible hazards related to microplastic waste in aquatic environments by evaluating (1) whether microplastics can facilitate growth of antibiotic-resistant bacteria in the biofilm communities, (2) the influence of the morphological and physicochemical properties of the microplastic particles on the development of the antibiotic-resistance in biofilm communities, and (3) if/how these genes can enter the food webs. These processes will be studied in field and experimental settings using molecular and microbiological techniques, microscopy and spectroscopy.

Qualification requirements
To be accepted to the research study program in applied environmental science, the applicant must have a university degree at the advanced level (e.g. Masters) or at least 240 hp/HEC, of which at least 60 hp/HEC at the advanced level. At least 45 of the credits at the advanced level must be in one of the natural sciences (Biology, Chemistry, Earth Sciences, Physics, or Meteorology) including a 30 hp/HEC thesis project. The applicant should also have 30 hp/HEC in other natural science subjects different from the major. The academic requirements may be considered to be fulfilled if the applicant has acquired equivalent knowledge some other way.

The qualification requirements must be met by the deadline for applications.

Selection
The selection is based on the applicant’s ability to successfully pursue the research education. Special emphasis is put on the applicant’s knowledge and skills within the subject area, ability to express her/himself verbally and in writing, analytical aptitude, creativity, initiative and independence, and a capacity for working together with others. The evaluation will be made based on the relevance of past education and experience, grades from previous university courses (in particular at the advanced level), the quality and ambition of the independent project work, references, a cover letter motivating the candidate’s interest, and interviews.

For a successful candidate, it is meriting to have combined competence and hands-on experience in two or more of the following areas: bioinformatics, microbiology, molecular biology, and biophysics.

Admission Regulations for Doctoral Studies at Stockholm University are available at: www.su.se/rules.

Terms of employment
Only a person who will be or has already been admitted to a third-cycle programme may be appointed to a doctoral studentship.

The term of the initial contract may not exceed one year. The employment may be extended for a maximum of two years at a time. However, the total period of employment may not exceed the equivalent of four years of full-time study.

Doctoral students should primarily devote themselves to their own education, but may engage in teaching, research, and administration corresponding to a maximum of 20 % of a full-time position.

Please note that admission decisions cannot be appealed.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
For more information, please contact Professor Elena Gorokhova, telephone +46 8 674 7341, elena.gorokhova@aces.su.se or Dr. Eric McGivney, eric.mcgivney@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), seko@seko.su.se (SEKO), and PhD student representative, doktorandombud@sus.su.se.

Application
Apply for the PhD student position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of degree projects/theses
 • Degree certificates and grades confirming that you meet the general and specific entry requirements (no more than 6 files)
 • Letters of recommendation (no more than 6 files)
 • Degree projects/theses (no more than 6 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!
To apply, click “Apply” at the bottom of this page: https://www.su.se/english/about/working-at-su/phd?rmpage=job&rmjob=7071&rmlang=UK

Information på svenska:

Doktorand i miljövetenskap med inriktning på resistensutveckling mot antibiotika i biofilm förknippad med mikroplast

Institutionen har ca 220 anställda, varav ett 60-tal doktorander. Forskarutbildning bedrivs inom miljövetenskap, analytisk kemi och miljökemi och institutionen erbjuder kurser inom miljövetenskap och analytisk kemi.

Projektbeskrivning
Befattningen kommer att vara knuten till två befintliga projekt som handlar om mikroplaster och deras roll som potentiella, nya miljöföroreningar i akvatiska system. Se www.aces.su.se/research/projects/weather-mic och www.io-warnemuende.de/ för projektbeskrivningar.

För att öka vår förståelse av mikroplastpartiklars potentiella fara i miljön undersöker vi hur dess fysiokemiska egenskaper kan påverka sammansättningen av den biofilm som koloniserar plastens yta. Idag är den allmänna uppfattningen att mikroplasters transport och slutgiltiga distribution i miljön till stor del påverkas av biofilm. Trots det vet vi fortfarande för lite om denna biofilms tillväxt och egenskaper i akvatiska miljöer. Det har nyligen visats att mikroorganismer i plasters biofilm kan nyttja plasten som substrat och därmed bidra med biologisk nedbrytning, vilket resulterar i en komplex interaktion mellan plastens fysiokemiska egenskaper och koloniseringen av mikroorganismer. Parallellt med en sådan föränderlig miljö, som påverkar biofilmens sammansättning, så innehåller också vissa plaster antimikrobiella additiv. Detta kan öka selektionen för antibiotika-resistenta bakterier (med involverade gener) i akvatiska miljöer, med risk för dess ökade spridning.

Denna doktorandstudie ämnar, primärt, att utforska spridning av antibiotikaresistenta gener inom biofilm associerad med mikroplast. Syftet är därigenom att öka vår nuvarande förståelse av vilka, ekologiskt rimliga, faror mikroplast utgör i akvatiska miljöer. Detta kommer göras genom att (1) undersöka hurvida mikroplast ökar tillväxten eller förekomst av antibiotikaresistenta bakterier i plasters biofilm, (2) hur mikroplast partiklarnas morfologiska och fysiokemiska egenskaper påverkar denna utveckling, och (3) om, samt hur, resistensgener kan överföras mellan mikroplast och organismer, för att sedan ta sig in i näringskedjan. Dessa processer kommer att studeras genom både fält- och experimentella studier med hjälp av molekylära och mikrobiella tekniker, mikroskopi och spektroskopi.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

För en lyckad rekrytering bör sökanden uppvisa en kombinerad kompetens och praktisk erfarenhet inom minst två av följande meriterande ämnesområden: bioinformatik, mikrobiologi, molekylär biologi, och biofysik.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av ämnesföreträdaren Elena Gorokhova, tfn 08-674 73 41, elena.gorokhova@aces.su.se eller dr. Eric McGivney, eric.mcgivney@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!
För att ansöka, klicka på “Ansök” längst ned på denna sida: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=7070&rmlang=SE

Contact

Elena Gorokhova
Professor
Exposure & Effects

Phone +46 8 674 7341
Elena.Gorokhova@aces.su.se

Eric McGivney
Guest researcher/Post doc
Exposure & Effects

Eric.McGivney@aces.su.se