The department has about 220 employees of which about 60 PhD students. Research study programs are offered in environmental science, analytical chemistry and environmental chemistry and courses are given in environmental science and analytical chemistry.

Project description
The PhD student position will be associated with the project ECOFUN that aims at generating new knowledge on the capacity of microbial functions to serve as indicators of chemical pollution. No place on Earth is free from chemical pollution. At present, we do not know what consequences constant exposure to mixtures of innumerable chemicals has for functions of the Earth system. Microbes are the most abundant and diverse group of organisms on Earth and are key components of all ecosystems. Microbial communities are sensitive to disturbances, including chemicals and bacteria efficiently take up organic contaminants. This project will test hypotheses related to how microbial communities respond to chemical pollution, expressed as chemical activity. The project address the most harmful and widespread synthetic chemical pollutants that we know of today as well as the many unknown chemicals in the environment. These are neutral organic substances that distribute to the lipid bilayers of the cell and ultimately may cause destruction of the cell membrane.

This is an interdisciplinary project that will apply methods, techniques and theories from environmental chemistry, microbiology and environmental science.

Qualification requirements
To meet the general entry requirements, the applicant must have completed a second-cycle degree, completed courses equivalent to at least 240 higher education credits, of which 60 credits must be in the second cycle, or have otherwise acquired equivalent knowledge in Sweden or elsewhere.

In order to meet the specific entry requirements, for doctoral studies in Environmental Science, at least 45 of the credits at the second cycle must be in one of the natural sciences (Biology, Chemistry, Earth Sciences, Physics, or Meteorology) including a 30 hp/HEC thesis project. The applicant should also have 30 hp/HEC in other natural science subjects different from the major.

The qualification requirements must be met by the deadline for applications.

Selection
The selection among the eligible candidates will be based on their ability to successfully pursue the research education. Special emphasis is put on the applicant’s knowledge and skills within the subject area, ability to express her/himself verbally and in writing, analytical aptitude, creativity, initiative and independence, and a capacity for working together with others. The evaluation will be made based on the relevance of past education and experience, grades from previous university courses (in particular at the advanced level), the quality and ambition of the independent project work, references, a cover letter motivating the candidate’s interest, and interviews.

Experience from laborative work applying methods in environmental chemistry and microbiology will be a strong asset.

Admission Regulations for Doctoral Studies at Stockholm University are available at: www.su.se/rules.

Terms of employment
Only a person who will be or has already been admitted to a third-cycle programme may be appointed to a doctoral studentship.

The term of the initial contract may not exceed one year. The employment may be extended for a maximum of two years at a time. However, the total period of employment may not exceed the equivalent of four years of full-time study.

Doctoral students should primarily devote themselves to their own education, but may engage in teaching, research, and administration corresponding to a maximum of 20 % of a full-time position.

Please note that admission decisions cannot be appealed.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
For more information, please contact Associate Professor Anna Sobek, telephone: +46 8 674 7230, anna.sobek@aces.su.se or Professor Elena Gorokhova, telephone: +46 8 674 7341, elena.gorokhova@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), seko@seko.su.se (SEKO), and PhD student representative, doktorandombud@sus.su.se.

Application
Apply for the PhD student position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter motivating your interest for this position
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of degree projects/theses
 • Degree certificates and grades confirming that you meet the general and specific entry requirements (no more than 6 files)
 • Letters of recommendation (no more than 6 files)
 • Degree projects/theses (no more than 6 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

To apply click the link “Apply” at the bottom of this page: http://www.su.se/english/about/working-at-su/phd?rmpage=job&rmjob=4567&rmlang=UK

Information på svenska:

Doktorand i miljövetenskap med inriktning på mikrobiella samhällen som indikatorer på miljöföroreningar

Institutionen har ca 220 anställda, varav ett 60-tal doktorander. Forskarutbildning bedrivs inom miljövetenskap, analytisk kemi och miljökemi och institutionen erbjuder kurser inom miljövetenskap och analytisk kemi.

Projektbeskrivning
Den utannonserade doktorandplatsen kommer att vara en del av projektet ECOFUN som syftar till att generera ny kunskap om kapaciteten hos mikrobiella funktioner att fungera som indikatorer på miljögiftsbelastning. Ingen plats på jorden är fri från miljöföroreningar. I dagsläget vet vi inte vilka konsekvenser en ständig exponering för miljögiftsblandningar har för Jordens system och dess funktioner. Mikrober är den mest vanligt förekommande och diversa grupp organismer på jorden, och de spelar en nyckelroll i alla ekosystem. Mikrobiella samhällen är känsliga för störningar, inklusive miljöföroreningar, och bakterier är effektiva på att ta upp organiska föroreningar. Det här doktorandprojektet kommer att testa hypoteser kring hur mikrobiella samhällen reagerar på kemikalier i miljön. Kemisk aktivitet kommer att användas som ett mått på kemikaliebelastning. Projektet adresserar de farligaste och mest spridda syntetiska miljöföroreningar vi känner till idag, samt de många okända kemikalier som också finns i miljön. Projektet fokuserar på neutrala, organiska föroreningar som fördelas till och därmed kan skada cellens membran.

Detta är ett interdisciplinärt projekt som utgår ifrån metoder, tekniker och teorier inom miljökemi, mikrobiologi och miljövetenskap.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Erfarenhet från laborativt arbete som inkluderar miljökemiska och mikrobiella metoder ses som en stark tillgång.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av docent Anna Sobek, tfn 08-674 7230, anna.sobek@aces.su.se eller professor Elena Gorokhova, tfn 08-674 7341, elena.gorokhova@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av denna plats
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

För att ansöka klicka på länken “Ansök” längst ned på denna sida: http://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=4566&rmlang=SE

Contact

Anna Sobek
External relations coordinator
Phone +46 8 674 7230
Anna.Sobek@aces.su.se

Elena Gorokhova
Phone +46 8 674 7341
Elena.Gorokhova@aces.su.se