The department has about 220 employees of which about 60 PhD students. Research study programs are offered in environmental science, analytical chemistry and environmental chemistry and courses are given in environmental science and analytical chemistry.

Project description
The PhD student position will be associated with projects concerning environmental toxicology and epigenetic mechanisms. There has been a rapidly increasing interest in whether environmental factors modulate the establishment and maintenance of epigenetic modifications, and thereby affect gene expression and phenotype in humans and wildlife. Chemical pollutants, dietary components, temperature changes and other external stressors can indeed have long-lasting effects on development, metabolism and health, and maybe even in subsequent generations. Although the underlying mechanisms remain largely unknown, particularly in humans, mechanistic insights are emerging from experimental model systems, which may have implications for understanding disease and development. We aim to combine experimental and epidemiological research to study gene-environment-epigenome interactions. In particular, our research focuses on developmental origins of health and disease with an emphasis on environmental exposures and epigenetic mechanisms (DNA methylation and noncoding RNA). The projects concern the effects of environmental exposures such as endocrine disrupting chemicals, flame retardants, pesticides, metals, particulate air pollution, as well as drugs, psycho-social stressors and ethnical disparities. Ongoing efforts include investigation of multigenerational epigenetic inheritance.

The group is affiliated with SciLifeLab, a Swedish research center within molecular biosciences that offers a cross-disciplinary research setting and a multitude of biomolecular technologies and bioinformatics services.

Qualification requirements
To meet the general entry requirements, the applicant must have completed a second-cycle degree, completed courses equivalent to at least 240 higher education credits, of which 60 credits must be in the second cycle, or have otherwise acquired equivalent knowledge in Sweden or elsewhere.

In order to meet the specific entry requirements, for doctoral studies in Environmental Science, at least 45 of the credits at the second cycle must be in one of the natural sciences (Biology, Chemistry, Earth Sciences, Physics, or Meteorology) including a 30 hp/HEC thesis project. The applicant should also have 30 hp/HEC in other natural science subjects different from the major. The applicant may also have MSc degree in other relevant areas (e.g. Toxicology, Pharmacy, Biomedicine, or Molecular biology).

The qualification requirements must be met by the deadline for applications.

Selection
The selection among the eligible candidates will be based on their ability to successfully pursue the research education. Special emphasis is put on the applicant’s knowledge and skills within the subject area, ability to express her/himself verbally and in writing, analytical aptitude, creativity, initiative and independence, and a capacity for working together with others. The evaluation will be made based on the relevance of past education and experience, grades from previous university courses (in particular at the advanced level), the quality and ambition of the independent project work, references, a cover letter motivating the candidate’s interest, and interviews. Experience of cell culture and animal studies including methods in experimental toxicology, molecular biology and epigenetics will be a strong asset.

We intend to recruit the candidate who, in an assessment of self-motivation, competence, skill and documented qualifications, is most deemed to be the best person to carry out and develop the project.

Admission Regulations for Doctoral Studies at Stockholm University are available at: www.su.se/rules.

Terms of employment
Only a person who will be or has already been admitted to a third-cycle programme may be appointed to a doctoral studentship.

The term of the initial contract may not exceed one year. The employment may be extended for a maximum of two years at a time. However, the total period of employment may not exceed the equivalent of four years of full-time study.

Doctoral students should primarily devote themselves to their own education, but may engage in teaching, research, and administration corresponding to a maximum of 20 % of a full-time position.

Please note that admission decisions cannot be appealed.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
For more information, please contact Associate Professor Oskar Karlsson, oskar.karlsson@farmbio.uu.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), seko@seko.su.se (SEKO), and PhD student representative, doktorandombud@sus.su.se.

Application
Apply for the PhD student position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application
•Your contact details and personal data
•Your highest degree
•Your language skills
•Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents
•Cover letter
•CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of degree projects/theses
•Degree certificates and grades confirming that you meet the general and specific entry requirements (no more than 6 files)
•Letters of recommendation (no more than 6 files)
•Degree projects/theses (no more than 6 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!
To apply, click “Apply” at the bottom of this page: https://www.su.se/english/about/working-at-su/phd?rmpage=job&rmjob=4964&rmlang=UK

Information på svenska:
Doktorand i miljövetenskap med inriktning på miljötoxikologi och epigenetic

Institutionen har ca 220 anställda, varav ett 60-tal doktorander. Forskarutbildning bedrivs inom miljövetenskap, analytisk kemi och miljökemi och institutionen erbjuder kurser inom miljövetenskap och analytisk kemi.

Projektbeskrivning
Den utannonserade doktorandplatsen kommer att vara en del av projekt som syftar till att generera ny kunskap om miljötoxikologi och epigenetiska mekanismer. Intresset för huruvida miljöfaktorer kan modulera epigenetiska markörer/mekanismer och därigenom påverka genuttryck/fenotyp hos människor och djur har ökat markant under de senaste åren. Miljöföroreningar, diet, temperaturförändringar och andra yttre stressfaktorer kan inducera långvariga effekter på utveckling, metabolism och hälsa, och kanske även överföras till efterföljande generationer. De underliggande mekanismerna är i stor utsträckning okända och mekaniska insikter från experimentella modellsystem, kan leda till en ökad förståelse av sjukdom och hälsa. Vi strävar efter att kombinera experimentell och epidemiologisk forskning för att studera interaktioner mellan gener, miljö och epigenomet. I synnerhet fokuserar vår forskning på effekter av exponering för miljöföroreningar under känsliga utvecklingsperioder, med tonvikt på epigenetiska mekanismer som DNA-metylering och icke-kodande RNA. Projekten berör effekter av miljöexponeringar som hormonförstörande kemikalier, flamskyddsmedel, bekämpningsmedel, metaller, luftföroreningar samt psykosocial stress. Pågående forskning inkluderar studier av multigenerationellt epigenetiskt arv.

Forskningsgruppen är ansluten till SciLifeLab, ett svenskt forskningscentrum inom molekylärbiovetenskap, som erbjuder en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och en rad biomolekylära teknologier.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet. Den sökanden kan även ha en masterexamen inom andra relevanta områden (tex Toxikologi, Biomedicin, Molekylärbiologi, eller Apotekare).

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Erfarenhet av cellodling och djurstudier inklusive metoder i experimentell toxikologi, molekylärbiologi och epigenetik ses som en stark tillgång.

Vi avser att rekrytera kandidaten som i bedömning av självmotivation, kompetens och dokumenterade kvalifikationer, anses vara den bästa personen att utföra och utveckla projektet.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av docent Oskar Karlsson, oskar.karlsson@farmbio.uu.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
•dina kontakt- och personuppgifter
•din högsta examen
•dina språkkunskaper
•kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
•personligt brev
•CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
•examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
•eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
•självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!
För att ansöka, klicka på “Ansök” längst ned på denna sida: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=4963&rmlang=SE