The department has about 220 employees of which about 60 PhD students. Research study programs are offered in environmental science, analytical chemistry and environmental chemistry and courses are given in environmental science and analytical chemistry.

Project description
This PHD position is one of 13 offered at 8 Universities within the new EU-funded ECORISK2050 Innovative Training Network (ITN). The ECORISK2050 project will evaluate the effects of global change on the use and emissions of chemicals, their transport and fate in agricultural and urban environments, their ecotoxicity and risks to aquatic organisms, and how these risks can be mitigated. The specific objective of this PHD position is to use the concept of chemical activity to assess effects of chemical mixtures on environmental systems. To do this we will use microbial communities as model systems. The PHD student will perform laboratory experiments with sediment spiked with chemical mixtures of various chemical activities to test hypotheses related to how microbial communities and their functions respond to chemical pollution, expressed as chemical activity.

The PHD student will spend 2 months on secondments to IMDEA Agua foundation in Spain to learn about aquatic ecotoxicology and ecological risk assessment in Southern European conditions, and 2 months to the Norwegian Institute for Water Research (NIVA) to learn about and apply Bayesian network modeling on effects of chemical mixtures on microbial communities and functions.

Qualification requirements
To meet the general entry requirements, the applicant must have completed a second-cycle degree, completed courses equivalent to at least 240 higher education credits, of which 60 credits must be in the second cycle, or have otherwise acquired equivalent knowledge in Sweden or elsewhere.

In order to meet the specific entry requirements, for doctoral studies in Environmental Science, at least 45 of the credits at the second cycle must be in one of the natural sciences (Biology, Chemistry, Earth Sciences, Physics, or Meteorology) including a 30 hp/HEC thesis project. The applicant should also have 30 hp/HEC in other natural science subjects different from the major.

IMPORTANT! This position is open only to individuals who have spent less than 12 months in Sweden in the last three years. Applicants must also be in the first four years (full-time equivalent) of their research careers, measured from the date when they obtained the degree that would formally entitle them to embark on a doctorate, either in the country in which the degree was obtained or in Sweden.

Selection
The selection among the eligible candidates will be based on their ability to successfully pursue the research education. Special emphasis is put on the applicant’s knowledge and skills within the subject area, ability to express her/himself verbally and in writing, analytical aptitude, creativity, initiative and independence, and a capacity for working together with others. The evaluation will be made based on the relevance of past education and experience, grades from previous university courses (in particular at the advanced level), the quality and ambition of the independent project work, references, a cover letter motivating the candidate’s interest, and interviews.

Applications are welcome from both EU citizens and from outside the EU (subject to relevant immigration formalities). Recruitment within ECORISK2050 aims to fulfil the equal opportunity objectives of the Marie Curie programme and hence applications are welcomed from applicants regardless of gender, nationality, ethnic origin, and from individuals wishing to resume research careers after a break.

Knowledge and experience of applying concepts and methodologies in environmental chemistry and microbiology will be a strong asset.

Admission Regulations for Doctoral Studies at Stockholm University are available at: www.su.se/rules

Terms of employment
Only a person who will be or has already been admitted to a third-cycle programme may be appointed to a doctoral studentship.

The term of the initial contract may not exceed one year. The employment may be extended for a maximum of two years at a time. However, the total period of employment may not exceed the equivalent of four years of full-time study.

Doctoral students should primarily devote themselves to their own education, but may engage in teaching, research, and administration corresponding to a maximum of 20 % of a full-time position.

Please note that admission decisions cannot be appealed.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
For more information, please contact Associate professor Anna Sobek, telephone: +46 8 674 7230, anna.sobek@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), seko@seko.su.se (SEKO), and PhD student representative, doktorandombud@sus.su.se.

Application
Apply for the PhD student position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the advertisement, and that it is submitted before the deadline.

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter motivating your interest for this position
 • CV – degrees and other completed courses, work experience, and a list of degree projects/theses
 • Degree certificates and grades confirming that you meet the general and specific entry requirements (no more than 6 files)
 • Letters of recommendation (no more than 6 files)
 • Degree projects/theses (no more than 6 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

Closing date: 27/11/2018

Information på svenska:

Doktorand i miljövetenskap med inriktning på effekter av kemikalieblandningar på mikrobiella funktioner

Institutionen har ca 220 anställda, varav ett 60-tal doktorander. Forskarutbildning bedrivs inom miljövetenskap, analytisk kemi och miljökemi och institutionen erbjuder kurser inom miljövetenskap och analytisk kemi.

Projektbeskrivning
Denna doktorandanställning är en av 13 som erbjuds vid 8 universitet inom det nya EU-finansierade projektet ECORISK2050 Innovative Training Network (ITN). ECORISK2050-projektet kommer att utvärdera effekterna av globala förändringar på användning och utsläpp av kemikalier, deras transport och öde i jordbruks- och stadsmiljö, deras ekotoxicitet och risk för vattenlevande organismer och hur dessa risker kan mildras. Det specifika målet för denna doktorandanställning är att använda konceptet kemisk aktivitet för att utvärdera effekter av blandningar av kemikalier på ekologiska system. För att göra detta kommer vi att använda mikrobiella samhällen som modellsystem. Doktoranden kommer att utföra laboratorieexperiment med sediment som har berikats med kemikalieblandningar med olika kemiska aktivitet för att testa hypoteser om hur mikrobiella samhällen och deras funktioner påverkas av föroreningar, uttryckt som kemisk aktivitet.

Doktoranden kommer att ha ett 2 månaders utbyte vid IMDEA Agua Foundation i Spanien för att lära om akvatisk ekotoxikologi och ekologisk riskbedömning i förhållanden relevanta för södra Europa. Ytterligare ett 2 månaders-utbyte kommer att vara vid Norges Institut för Vattenforskning (NIVA) för att lära om Bayesian network-modellering och hur det kan tillämpas på effekter av kemikalieblandningar på mikrobiella system.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

OBS! Den utlysta befattningen är öppen enbart för personer (early stage researchers) som har varit i Sverige mindre än 12 månader under de senaste tre åren. Den sökande ska befinna sig i de första fyra åren (heltidsekvivalenter) av sin forskningskarriär.  Detta mäts från datumet när man har tagit examen som formellt tillåter att man kan påbörja forskarstudier på doktorandnivå, antingen i det land där man tagit examen eller i Sverige.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Kunskap och erfarenhet från att tillämpa koncept och metoder inom miljökemi och mikrobiologi ses som en stark tillgång.

Ansökningar välkomnas både från EU-medborgare och från länder utanför EU (beroende på invandringsformaliteter). Rekrytering inom ECORISK2050 har som mål att uppfylla de jämställdhets- och jämlikhetskrav som ställs inom Marie Curie programmet, och vi välkomnar ansökningar från sökanden oberoende av kön, nationalitet, etniskt ursprung samt från individer som önskar återuppta en forskningskarriär efter ett uppehåll.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av docent Anna Sobek, tfn 08-674 72 30, anna.sobek@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av denna anställning
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!
För att ansöka, klicka på “Ansök” längst ned på denna sida: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=7249&rmlang=SE

Contact

Anna Sobek
External relations coordinator
Associate professor
Contaminant Chemistry

Phone +46 8 674 7230
Anna.Sobek@aces.su.se