The department has about 220 employees of which about 60 PhD students. Research study programs are offered in environmental science, analytical chemistry and environmental chemistry and courses are given in environmental science and analytical chemistry.

Project description
Black Carbon lifecycle.

Black carbon (BC) particles formed during incomplete combustion processes influence our environment by being detrimental to human health and may influence the climate on many different scales. This project aims towards forwarding our knowledge about these particles and their lifecycle in the atmosphere, from source to sink. Through better knowledge about their life cycle, we can assess the impact that BC particles have on our environment, both near the sources and in remote locations. The goal is not to learn about every process in detail, but to review the sequence of events during their lifecycle to better identify key processes. For instance, particular interest is given to the interaction between BC particles and clouds.
The research will mainly rest on analysis of long-term observational data, with concurrent documentation of various microphysical properties such as BC concentrations, aerosol size distributions, aerosol optical properties and other supporting information. The main data provider is the Ny-Ålesund research community on Svalbard. The aerosol microphysical data goes back to the year 2000. Data from other stations are also likely to be included in the analysis. Although the main focus is on analysis of large data sets, some small dedicated field work is anticipated in order to compare the results from the analysis with the latest instruments available to characterize BC particles.

Qualification requirements
To meet the general entry requirements, the applicant must have completed a second-cycle degree, completed courses equivalent to at least 240 higher education credits, of which 60 credits must be in the second cycle, or have otherwise acquired equivalent knowledge in Sweden or elsewhere.

In order to meet the specific entry requirements, for doctoral studies in Environmental Science, at least 45 of the credits at the second cycle must be in one of the natural sciences (Biology, Chemistry, Earth Sciences, Physics, or Meteorology) including a 30 hp/HEC thesis project. The applicant should also have 30 hp/HEC in other natural science subjects different from the major.

The qualification requirements must be met by the deadline for applications.

Selection
The selection among the eligible candidates will be based on their ability to successfully pursue the research education. Special emphasis is put on the applicant’s knowledge and skills within the subject area, ability to express her/himself verbally and in writing, analytical aptitude, creativity, initiative and independence, and a capacity for working together with others. The evaluation will be made based on the relevance of past education and experience, grades from previous university courses (in particular at the advanced level), the quality and ambition of the independent project work, references, a cover letter motivating the candidate’s interest, and interviews.

Admission Regulations for Doctoral Studies at Stockholm University are available at: www.su.se/rules.

Terms of employment
Only a person who will be or has already been admitted to a third-cycle programme may be appointed to a doctoral studentship.

The term of the initial contract may not exceed one year. The employment may be extended for a maximum of two years at a time. However, the total period of employment may not exceed the equivalent of four years of full-time study.

Doctoral students should primarily devote themselves to their own education, but may engage in teaching, research, and administration corresponding to a maximum of 20 % of a full-time position.

Please note that admission decisions cannot be appealed.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
For more information, please contact Professor Johan Ström, telephone: +46 8 674 72 87, johan.strom@aces.su.se, or Dr. Radovan Krejci, telephone: +46 8 674 72 24, radovan.krejci@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), seko@seko.su.se (SEKO), and PhD student representative, doktorandombud@sus.su.se.

Application
Apply for the PhD student position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter
 • CV – degrees and other completed courses, work experience and a list of degree projects/theses
 • Degree certificates and grades confirming that you meet the general and specific entry requirements (no more than 6 files)
 • Letters of recommendation (no more than 6 files)
 • Degree projects/theses (no more than 6 files)

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

To apply, click “Apply” at the bottom of this page: http://www.su.se/english/about/working-at-su/phd?rmpage=job&rmjob=4600&rmlang=UK

Information på svenska:

Doktorand i miljövetenskap med inriktning på sotets livscykel i atmosfären

Institutionen har ca 220 anställda, varav ett 60-tal doktorander. Forskarutbildning bedrivs inom miljövetenskap, analytisk kemi och miljökemi och institutionen erbjuder kurser inom miljövetenskap och analytisk kemi.

Projektbeskrivning
Sotets livscykel.

Partiklar av svart kol (Black Carbon, BC), eller som man ofta säger sot, som bildas vid ofullständiga förbränningsprocesser kan påverka vår miljö genom att vara skadlig för människors hälsa samt påverka klimatet lokalt, regionalt och globalt. Projektet syftar till att öka vår kunskap om dessa partiklar och deras livscykel i atmosfären från källa till sänka. Genom bättre kunskap om deras livscykel kan vi bedöma vilken inverkan BC-partiklar har på vår miljö, både nära källorna och på platser långt bort. Målet är inte att lära sig allt om varje process i detalj, utan att följa förloppet under deras livscykel för att identifiera nyckelprocesser. Som exempel, så ges särskilt intresse till interaktionen mellan sotpartiklar och moln.
Forskningen kommer huvudsakligen att fokusera på analys av långa mätserier av observationer av sotkoncentrationer, aerosolens optiska egenskaper och partiklarnas storleksfördelning. Utöver dessa data kommer en rad andra tillgängliga observationer att användas. Data kommer i huvudsak från forsknings byn Ny-Ålesund, Svalbard, där aerosolmikrofysikaliska observationer har gjorts kontinuerligt sedan år 2000. Data från andra stationer kommer sannolikt också att ingå i analysen. Även om huvudfokus ligger på analys av stora dataset, förväntas begränsade fältarbete för att jämföra resultaten från analysen med de senaste tillgängliga instrumenten för att karaktärisera sotpartiklarna.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Johan Ström, tfn 08-674 72 87, johan.strom@aces.su.se, eller dr. Radovan Krejci, tfn 08-674 72 24, radovan.krejci@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

För att ansöka klicka på “Ansök” längst ned på denna sida: http://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=4599&rmlang=SE

Contact

Johan Ström
Phone +46 8 674 7287
Johan.Strom@aces.su.se

Radovan Krejci
Deputy head of unit
Phone +46 8 674 7224
Radovan.Krejci@aces.su.se