The department has about 200 employees of which about 60 are PhD students. Research study programs are offered in applied environmental science, analytical chemistry and environmental chemistry and courses are given in environmental science and analytical chemistry.

Project description
The project is funded by the Swedish Research Council FORMAS (www.formas.se/). A summary of planned research is provided below.

The world’s oceans are known to be global reservoirs of perfluoroalkyl acids (PFAAs) and also act as secondary sources of PFAAs to the atmosphere through transport on sea spray aerosols. Atmospheric deposition is the most important source of PFAAs to many ecosystems, including the High Arctic and Baltic Sea, but the contribution of sea spray transport of PFAAs to atmospheric deposition is unknown. Sea spray aerosols are formed at the water surface through the action of bubble bursting and have been shown to be enriched in organic matter. They also exist in the size range that facilitates long-range transport in the atmosphere. However, despite some preliminary experimental work showing the importance of marine aerosol transport for PFAAs, the process is poorly understood. Recent development of experimental methods at Stockholm University now provides a unique possibility to examine in detail the process of sea-spray mediated transport of PFAAs. We will take advantage of this possibility and study water-air transport for PFAAs at concentrations and conditions relevant for real ocean environments.

The successful applicant would work within a small team focusing on this research topic comprising several senior scientists and one postdoctoral fellow. They would also be a member of a research group in the Contaminant Chemistry Unit led by Ian Cousins. The project is, however, an inter-unit collaboration in our department between the Contaminant Chemistry Unit and the Atmospheric Science Unit.

Qualification requirements
In order to meet the general entry requirements, the applicant must have completed a second-cycle degree, completed courses equivalent to at least 240 higher education credits, of which 60 credits must be in the second cycle, or have otherwise acquired equivalent knowledge in Sweden or elsewhere.

In order to meet the specific entry requirements, for doctoral studies in Applied Environmental Science, at least 45 of the credits at the second cycle must be in one of the natural sciences (Biology, Chemistry, Earth Sciences, Physics, or Meteorology) including a 30 hp/HEC thesis project. The applicant should also have 30 hp/HEC in other natural science subjects different from the major.

Only a person who will be or has already been admitted to a third-cycle programme may be appointed to a doctoral studentship. The primary assessment criteria in appointing a doctoral student should be the capacity to benefit from the training.

Selection
The selection among the eligible candidates will be based on their ability to successfully pursue the research education. Special emphasis is put on the applicant’s knowledge and skills within the subject area, ability to express her/himself verbally and in writing, analytical aptitude, creativity, initiative and independence, and a capacity for working together with others. The evaluation will be made based on the relevance of past education and experience, grades from previous university courses (in particular at the advanced level), the quality and ambition of the independent project work, references, a cover letter motivating the candidate’s interest, and interviews.

Admission Regulations for Doctoral Studies at Stockholm University are available at: www.regelboken.su.se

Terms of employment
The term of the initial contract may not exceed one year. The employment may be extended for a maximum of two years at a time. However, the total period of employment may not exceed the equivalent of four years of full-time study.

Doctoral students should primarily devote themselves to their own education, but may engage in teaching, research, and administration corresponding to a maximum of 20 % of a full-time position.

Please note that admission decisions cannot be appealed.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
For more information, please contact Prof. Ian Cousins, telephone: +46 8 16 4012, ian.cousins@aces.su.se.

Union representatives
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), seko@seko.su.se  (SEKO), and PhD student representative: doktorandombud@sus.su.se

Application
Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter motivating your interest for this position
 • CV – degrees and other completed courses, work experience, and a list of degree projects/theses
 • Degree certificates and grades confirming that you meet the general and specific entry requirements (no more than 6 files)
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Degree projects/theses (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at:Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

 

Information på svenska:

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) har ca 200 anställda, varav ett 60-tal doktorander. Forskarutbildning bedrivs inom tillämpad miljövetenskap, analytisk kemi och miljökemi och institutionen erbjuder kurser inom miljövetenskap och analytisk kemi.

Projektbeskrivning
Projektet finansieras av Forskningsrådet FORMAS (www.formas.se/). En sammanfattning av planerad forskning ges nedan.

Världshaven utgör en global reservoar av perfluorerade alkylsyror (PFAA) och kan fungera som sekundära källor av PFAA till atmosfären genom transport med marina aerosoler. Atmosfärisk deposition är den viktigaste källan av PFAA till många ekosystem, däribland Arktis och Östersjön. Trots detta är de marina aerosolernas bidrag till kontamineringen av PFAA i atmosfären okänd. Marina aerosoler bildas vid havsytan då luftbubblor brister. Det har visats att organiskt material anrikas i de marina aerosolerna och att de förekommer i det storleksspann vilket möjliggör långväga transport i atmosfären. Fastän ett fåtal preliminära experiment påvisat vikten av transport med marina aerosoler för PFAA är vår förståelse av processen bristfällig. Då nya experimentella metoder nyligen utvecklats vid Stockholms universitet erbjuds nu en unik möjlighet att detaljstudera transport av PFAA via marina partiklar. Vi kommer att utnyttja den här möjligheten och studera transport från vatten till luft för PFAA vid koncentrationer och förhållanden liknande de som rapporterats för verkliga havsmiljöer.

Den anställde kommer att jobba i ett litet team, som fokuserar på detta forskningsområde, bestående av flera seniora forskare och en postdoktor. Postdoktorn skulle även ingå i en forskargrupp under enheten för ”Contaminant Chemistry” som leds av Ian Cousins. Forskningsprojektet är dock en samarbete mellan enheten för ”Contaminant Chemistry” och enheten för ”Atmospheric Science” inom Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom tillämpad miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå skall avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av Prof. Ian Cousins, telefon: +46 8 16 4012, mobil:+46 768 933668, ian.cousins@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 20 00 (vx),  seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av denna anställning
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!