The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) has about 220 employees of which about 60 PhD students. Research study programs are offered in applied environmental science, analytical chemistry and environmental chemistry and courses are given in environmental science and analytical chemistry.

Project description
The Arctic climate is changing dramatically, faster than anywhere else on Earth. The underlying processes of the observed changes are not fully understood, yet they propagate through the entire global climate system with impacts on weather, ecosystems and geopolitics. Clouds and aerosol particles, which act as cloud condensation nuclei (CCN) or ice nuclei (IN), play a major role in that system and are among the main contributors to the overall uncertainties.

This PhD project will help to provide an improved understanding of the key processes governing the life cycle of Arctic clouds, necessary to quantify the role of clouds for Arctic climate and their response to warming. The successful applicant will perform field experiments in the Arctic, analyse existing long-term data and perform laboratory experiments required prior to the field deployment. The specific goal of the project is to study the microphysical properties of CCN and IN for by experimentally determining their size, composition and physico-chemical properties coupled with process modelling. The results will be used to improve the description of Arctic clouds in larger scale models such as Earth System models.

This PhD project is part of the “Arctic Climate across Scales (ACAS)” project, a collaboration between the Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) and the Department of Meteorology (MISU), and is funded by the Knut and Alice Wallenberg Foundation.

Qualification requirements
To meet the general entry requirements, the applicant must have completed a second-cycle degree, completed courses equivalent to at least 240 higher education credits, of which 60 credits must be in the second cycle, or have otherwise acquired equivalent knowledge in Sweden or elsewhere.

In order to meet the specific entry requirements, for doctoral studies in Applied Environmental Science, at least 45 of the credits at the second cycle must be in one of the natural sciences (Physics, Chemistry, Earth Sciences, Biology, or Meteorology) including a 30 hp/HEC thesis project. The applicant should also have 30 hp/HEC in other natural science subjects different from the major.

Only a person who will be or has already been admitted to a third-cycle programme may be appointed to a doctoral studentship. The primary assessment criteria in appointing a doctoral student should be the capacity to benefit from the training.

Selection
The selection among the eligible candidates will be based on their ability to successfully pursue the research education. Special emphasis is put on the applicant’s knowledge and skills within the subject area, ability to express her/himself verbally and in writing, analytical aptitude, creativity, initiative and independence, and a capacity for working together with others. The evaluation will be made based on the relevance of past education and experience, grades from previous university courses (in particular at the advanced level), the quality and ambition of the independent project work, references, a cover letter motivating the candidate’s interest, and interviews.

Interest in experimental atmospheric research are essential for this PhD project, as well as basic knowledge of data analysis and programming tools. Prior experience in these methodologies will be advantageous for the position. Proficiency in both written and spoken English as well as good collaboration skills are also necessary for succeeding in the project.

Admission Regulations for Doctoral Studies at Stockholm University are available at: www.su.se/rules

Terms of employment
The term of the initial contract may not exceed one year. The employment may be extended for a maximum of two years at a time. However, the total period of employment may not exceed the equivalent of four years of full-time study.

Doctoral students should primarily devote themselves to their own education, but may engage in teaching, research, and administration corresponding to a maximum of 20 % of a full-time position.

Please note that admission decisions cannot be appealed.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
For more information, please contact Asst. Prof. Paul Zieger, telephone +46 8 674 7634, paul.zieger@aces.su.se.

Further information about the position can also be obtained from Prof. Ilona Riipinen, telephone +46 73 5859251, ilona.riipinen@aces.su.se and Dr. Radovan Krejci, telephone +46 8 6747224, radovan.krejci@aces.su.se.

Union representatives
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), seko@seko.su.se (SEKO), and PhD student representative, doktorandombud@sus.su.se.

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking here. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline. Please include the following information with your application

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents

 • Cover letter motivating your interest for this position
 • CV – degrees and other completed courses, work experience, and a list of degree projects/theses
 • Degree certificates and grades confirming that you meet the general and specific entry requirements (no more than 6 files)
 • Letters of recommendation (no more than 3 files)
 • Degree projects/theses (no more than 3 files).

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

 

Information på svenska:

 

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) har ca 220 anställda, varav ett 60-tal doktorander. Forskarutbildning bedrivs inom tillämpad miljövetenskap, analytisk kemi och miljökemi och institutionen erbjuder kurser inom miljövetenskap och analytisk kemi.

Projektbeskrivning
Det arktiska klimatet ändras dramatisk och i snabbare takt än andra delar av Jordklotet. De verksamma processerna är inte helt klarlagda trots att dessa påverkar hela klimatsystemet, inklusive väder, ekosystem, och geopolitik. Moln och aerosolpartiklar, som fungerar som kondensationskärnor (s.k. CCN) eller iskärnor (s.k. IN), spelar en viktig roll för klimatsystemet men står samtidigt för en stor del av osäkerheten i vår förståelse av det.

Detta doktorandprojekt syftar till en ökad förståelse av nyckelprocesser som styr livscykeln för arktiska moln. Det är nödvändigt att förstå dessa processer för att kunna kvantifiera molnens roll för den globala uppvärmningen och hur molnen påverkas av den samma. Tjänsten omfattar fältarbete i Arktis, analyser av långtidsobservationer, samt laboratorieexperiment som krävs i förberedande syfte. Projektets specifika mål är att studera de mikrofysikaliska egenskaperna hos CCN och IN genom experimentella studier av deras storlek, sammansättning, samt koppla dessa egenskaper med numerisk processmodellering av molnbildning. Resultaten kommer att användas till att förbättra beskrivningen av arktiska moln i storskaliga modeller s.k. Earth System Models.

Doktoranden kommer att arbeta inom det interdisciplinära projektet “Arctic Climate Across Scales (ACAS)”, ett samarbete mellan Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) och Meteorologiska institutionen (MISU), finansierat av Knut och Alice Wallenberg stiftelse.

Behörighetskrav                                                                                                
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom tillämpad miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå skall avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Ett genuint intresse för experimentell atmosfärsforskning är viktigt i detta doktorandprojekt, samt baskunskaper i analys av data och programmeringsverktyg. Tidigare erfarenhet av dessa är en fördel. Goda kunskaper i Engelska, både i skrift och tal, såväl som förmåga att kunna arbeta i grupp och samarbeta är viktigt för att lyckas med projektet.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av Asst. Prof. Paul Zieger, tfn. 08-674 7634, paul.zieger@aces.su.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av Prof. Ilona Riipinen tfn. 073-5859251, ilona.riipinen@aces.su.se eller Dr. Radovan Krejci tfn. 08-674 7224, radovan.krejci@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka här. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av denna anställning
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!