Det finns plats för 24 studenter i det nya masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd som startar hösten 2018. Foto: Eva Dalin

Minska gapet mellan universitet och samhälle. Få studenterna att sätta in miljökunskaperna i ett större sammanhang. Fokusera på lösningar och inte bara på problem. Det är några av målen när ACES startar ett nytt masterprogram i miljö- och hälsoskydd hösten 2018.

– Vi har märkt att det finns en stor efterfrågan på utbildade miljö- och hälsoinspektörer ute bland kommunerna i Stor-Stockholm. Alla säger att de är i stort behov av folk, säger Ann-Kristin Eriksson Wiklund, studierektor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, och en av de som just nu planerar den nya masterutbildningen.

Tidigare har programmet funnits vid Naturgeografiska institutionen, men de senaste åren har utbildningen haft ett uppehåll.

– Nu återstartar vi utbildningen i ACES regi. Här finns en väldigt bra bredd, vi har spetskompetens inom allt från luft och miljökemi till miljögifter och ekotoxikologi, så en stor del av lärarkraften finns redan inom institutionen, säger Ann-Kristin Eriksson Wiklund.

Den kompetens som saknas tar man hjälp av utifrån, berättar hon, som till exempel kurser som rör miljöskyddsteknik samt avlopps- och dricksvatten.

– När det gäller miljölagstiftning samarbetar vi med en forskare vid Juridiska institutionen vid universitetet som kommer att hålla en kurs i miljörätt, samhällsplanering och etik, säger Ann-Kristin Eriksson Wiklund.

Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi vid ACES, är programansvarig för den nya utbildningen och lyfter fram det speciella med att programmet är så samhällsnära.

– Vår institution har tidigare mest varit inriktad på forskning, men det som är roligt med den här utbildningen är att den verkligen är uppbyggd i samarbete med kommuner, länsstyrelser, regioner och hållbarhetsföretag. Ett viktigt syfte med programmet är att studenterna ska få jobb i slutet av utbildningen. Ofta är utbildningarna vid universitetet inte skräddarsydda för arbetsmarknaden, men det här programmet är faktiskt en akademisk utbildning med fokus på jobb, säger Kevin Noone.

Själv ser han bland annat fram emot att hålla kursen i systemdynamik, livscykelanalys och modellering.

– Det handlar om att lära ut ett systemtänkande, där man till exempel går igenom hela förloppet i en produktion av en vara och ställer sig frågor som hur mycket energi som går åt för att gräva upp material, vilken påverkan produktionen har på vattnet och vilka utsläpp som sker. Vi kan också ta upp kolets kretslopp i klimatsystemet och skapa modeller för havet, atmosfären eller för olika sociala- eller ekonomiska system. Målet med kursen är att visa hur en modell är uppbyggd och hur känsliga vissa komponenter kan vara för förändringar. Det handlar om att lära ut en förståelse för återkopplingsmekanismerna, säger Kevin Noone.

Han hoppas att programmet kan leda till en bättre kontakt mellan universitet, forskare och verksamma i samhället.

– Det finns ett stort gap här som vi vill minska, säger han.

Som obligatoriskt moment ingår praktikarbete ute på olika arbetsplatser och en strävan är att även studenternas examensarbeten ska kunna äga rum där. Innan innehållet i det nya masterprogrammet utformades skickade institutionen ut en enkät till alla kommuner för att höra hur deras behov såg ut.

– Det visade sig att små kommuner har större behov av generalister inom miljö- och hälsoskydd, sådana som kan sköta allt från livsmedelskontroll till miljölagstiftning. Medan större kommuner kan behöva fler specialister. Det här gjorde att vi valde att ha kvar kursen i livsmedelskunskap. För just den är väldigt viktigt för många kommuner, säger Ann-Kristin Eriksson Wiklund.

Vad hoppas du att det nya programmet kan leda till?

– Att vi kan utbilda kompetenta miljö- och hälsoskyddsinspektörer som kan göra nytta i samhället och som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Och att kommunerna i sin tur tycker att de får kompetent arbetskraft. Vi hoppas också på att samarbetet leder fram till en bättre förståelse och uppskattning av varandra – och ännu mer samarbete i framtiden.

Ansökan till det nya masterprogrammet öppnar i mitten av mars och 24 studenter kommer att erbjudas plats när utbildningen börjar i höst.

 

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se