The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) at Stockholm University has a strong research focus (>100 peer-reviewed articles per year) spanning from environmental chemistry and ecotoxicology to atmospheric science and biogeochemistry. In the Contaminant Chemistry Unit we study all aspects of the occurrence of pollutants in the environment. Areas of particular focus include the discovery of new contaminants, understanding the chemical, physical and biological pathways that contaminants follow, and the development of novel tools and techniques in environmental and analytical chemistry. We strive to synthesize our scientific understanding about the sources, transport, fate, and bioaccumulation of environmental contaminants into mathematical models that inspire new scientific hypotheses, and support environmental decision-making.

The Contaminant Chemistry Unit is seeking a laboratory technician to support ongoing research activities, student training and contract analyses.

Main responsibilities
– Train students, postdoctoral fellows and visiting scientists in the preparation of environmental samples for trace analysis of organic contaminants, particularly per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs).
– Contribute to the development and maintenance of a safe laboratory working environment.
– Analyze samples as part of research projects and monitoring contracts.
– Manage lab inventories (samples, standards, reagents).
– Contribute to the development of new analytical methods and research directions.
– Contribute actively to develop and maintain a good psychosocial work environment.

Qualification requirements
– A master’s degree with a focus on chemical analysis/analytical chemistry or equivalent knowledge.
– Theoretical knowledge of, and practical experience in trace analysis of trace organic contaminants, in particular PFASs.
– Expertise in the operation of UPLC-MS instrumentation is an asset.
– Strong organizational and interpersonal skills.
– Fluency in English (spoken and written) is required. Basic Swedish is an asset.

Terms of employment
This is a full-time, indefinite-term position with a six-month trial period. Salaries at Stockholm University are determined individually; therefore, please indicate your requested salary. Start date as per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact 
Further information about the position can be obtained from Dr. Jonathan Benskin, telephone: +46 76 426 54 90, jon.benskin@aces.su.se.

Union representatives
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) and Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST and Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 20 00 (operator), and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system by clicking the “Apply” button. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Only include the cover letter and CV in your application. Bring copies of grades and certificates if you are called to an interview.

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

 

In Swedish:

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) vid Stockholms universitet har ett starkt fokus på forskning (> 100 referee-granskade artiklar per år) med en spännvidd från miljökemi och ekotoxikologi till atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Vid Enheten för föroreningars kemi studerar vi alla aspekter av föroreningars förekomst i miljön. Områden av särskilt intresse är upptäckandet av nya föroreningar, och dess kemiska och biologiska spridningsvägar, samt utvecklingen av nya verktyg och tekniker inom miljökemi och analytisk kemi. Vår strävan är att inkorporera den vetenskapliga förståelsen av källor, transport, öde och bioackumulering av miljöföroreningar i matematiska modeller, vilka i sin tur inspirerar till nya vetenskapliga hypoteser, och fungerar som stöd i miljöpolitiskt beslutsfattande.

Enheten för föroreningars kemi söker en laboratorietekniker som ska fungera som stöd till pågående forskningsaktiviteter, handleda studenter samt utföra uppdragsanalyser.

Arbetsuppgifter
– Att handleda studenter, postdoktorer och gästforskare vid upparbetning av miljöprover för spåranalys av organiska föroreningar, särskilt per- och polyfluoralkyl-substanser (PFAS).
– Att bidra till utveckling och underhåll av en säker fysisk arbetsmiljö i laboratoriet.
– Att analysera prover i olika projekt.
– Att ansvara för labbinventeringar (prover, standardsubstanser, reagens).
– Att bidra till utveckling av nya analysmetoder och forskningsriktningar.
– Att delta aktivt med att utveckla och upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö.

Kvalifikationer
– Masterexamen med inriktning mot kemisk analys/analytisk kemi, eller motsvarande kompetens som bedöms som likvärdig.
– Teoretiska kunskaper i, och praktisk erfarenhet av, spåranalys av organisk spårämnesanalys särskilt PFAS.
– Specialkunskaper avseende handhavande av UPLC-MS är en merit.
– God organisationsförmåga och god social förmåga.
– Att behärska engelska i tal och skrift är ett krav och baskunskaper i svenska är en fördel.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av universitetslektor Jonathan Benskin, tfn 076-426 54 90, jon.benskin@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!