Research Engineer in Arctic carbon cycling (temporary employment)

Closing date: 15 May 2022

The Department of Environmental Science is one of the biggest departments at the Faculty of Science. The department consists of four units with more than 190 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff from over 30 countries. Research and teaching focuses on chemical contaminants, atmospheric science, biogeochemistry and (eco)toxicology. As an employee at the Department of Environmental Science you will be part of a dynamic environment with research in leading research areas and with a strong international profile.

Research in the Biogeochemistry Unit focuses on the biogeochemical cycles of carbon, nitrogen and metals in soils, fresh water bodies, and the ocean. The unit has a strong and long-standing research focus on the impact of global warming on Arctic environments with the overarching goal to improve the systems understanding and future projections of biogeochemical cycles in this system.

The Biogeochemistry Unit is now seeking a Research Engineer to complement our team and contribute to developing and executing experimental work on carbon cycling in a changing Arctic.

Main responsibilities
The Research Engineer will support a range of research activities planned for 2022 and 2023, including for the new ERC Starting Grant project PRIMETIME on the impact of plant-soil interactions on Arctic CO2 fluxes. Main responsibilities:

 • Contribution to conceptual development, establishment and testing of experimental setups with soils and living plants in the field and laboratory
 • Maintenance, troubleshooting, calibration and quality assurance of analytical equipment (e.g. cavity-ringdown laser)
 • Contribution to planning of and possibly participation in Arctic field campaigns
 • Ordering supplies and technical equipment
 • Close interaction with postdoctoral researchers, PhD and master students as well as collaboration partners
 • Support with lab management and other tasks as needed.

Qualification requirements
We are looking for a well-organized, hands-on and service-oriented person with

 • M.Sc. or Ph.D. degree, in e.g. environmental science, bioscience, geoscience, engineering
 • Interest in contributing technical expertise to climate change research
 • Experience with laboratory or field experiments
 • Experience with the maintenance and quality assurance of analytical instruments
 • Collaborative skills and proficiency in English.

Terms of employment
This is a full-time, time-limited position for one year. We are aiming for a starting date in fall 2022. Salaries at Stockholm University are determined individually; therefore, please indicate your requested salary. Start date immediately.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact
Further information about the position can be obtained from Ass. Prof. Birgit Wild, birgit.wild@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Only include the cover letter and CV in your application. Bring copies of grades and certificates if you are called to an interview.

The instructions for applicants are available at: How to apply for a position.

You are welcome to apply!

Stockholm University contributes to the development of sustainable democratic society through knowledge, enlightenment and the pursuit of truth.

Closing date: 15/05/2022

 

På svenska:

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 190 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på enheten för biogeokemi fokuserar på kol- och kvävekretsloppen samt tungmetaller i jord, färskvattensystem, och hav. Enheten har ett starkt och långvarigt forskningsfokus på den globala uppvärmningens påverkan i Arktis, med ett övergripande mål att förbättra kunskapen om dessa system och framtida prognoser för dess biogeokemiska cykler.

Enheten för biogeokemi söker nu en forskningsingenjör som ska bidra till att utveckla och genomföra experimentellt arbete inriktat på kolkretsloppet i ett föränderligt Arktis.

Arbetsuppgifter
Forskningsingenjören kommer att stödja en rad forskningsaktiviteter som planeras för 2022 och 2023, inklusive det nya ERC Starting Grant-projektet PRIMETIME som studerar effekten av interaktion mellan växter och jord på arktiska CO2-flöden. Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • bidra till konceptutveckling, etablering och testning av experimentuppsättning med jord och levande växter i fält och laboratorium
 • underhåll, felsökning, kalibrering och kvalitetssäkring av analysutrustning (t.ex. cavity-ringdown laser spektrometer)
 • bidra till planering av, och eventuellt deltagande i arktiska fältkampanjer
 • köpa in förbrukningsmaterial och teknisk utrustning
 • nära samarbete med postdoktorer, doktorander och masterstudenter samt samarbetspartners
 • stöd med labbledning och andra uppgifter vid behov.

Kvalifikationer
Vi söker en välorganiserad, praktisk och serviceinriktad person med

 • M.Sc. eller doktorsexamen i exempelvis miljövetenskap, biovetenskap, geovetenskap, eller teknik
 • intresse av att bidra med teknisk expertis till forskning om klimatförändringar
 • erfarenhet av laboratorie- eller fältexperiment
 • erfarenhet av underhåll och kvalitetssäkring av analysinstrument och analyser
 • samarbetsförmåga och bra kunskaper i engelska.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till ett år. Start- och slutdatum är förhandlingsbara men start under hösten 2022 är önskvärt. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av biträdande lektor Birgit Wild, birgit.wild@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2022-05-15

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se

Department of Environmental Science
Stockholm university

Department of Environmental Science
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm

Geovetenskapens hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet,
Svante Arrhenius väg 16, Stockholm