The Department of Environmental Science (ACES) at Stockholm University is one of the largest departments in the Faculty of Science. The department is divided into four units with more than 190 researchers, teachers, doctoral students and technical/administrative staff from over 30 countries. The department has a strong focus on research, spanning from couplings between climate change and biogeochemical cycles (atmosphere-land-ocean) to the sources, transport and effects of environmental contaminants. At the Unit for Biogeochemistry we are studying many aspects of the composition and functioning of the Earth system and large-scale biogeochemical cycles, and how these are affected by and feed back on anthropogenic perturbations such as climate warming. Two of our prioritized research areas are (i) how thawing land and subsea permafrost systems in the Arctic affects large-scale carbon cycling, including triggering release of various greenhouse gases, and (ii) how air pollution particularly in South Asia affects the gas and aerosol composition of the atmosphere, and how it affects the climate.  

We analyse specific molecules (i.e., gases and molecular markers), major and minor elements. We develop and apply isotope techniques: various isotope ratios and compound-specific isotope fingerprints of gases, aerosol components, and organic matter fractions in matrices such as air, seawater, sediments and soil, along with many other geochemical and geophysical system parameters.

The Unit for Biogeochemistry is now recruiting a Research Engineer to join our team of research engineers, faculty. post-docs and PhD students, to function as support to ongoing externally-funded research activities, become our lead manager for field observations and contribute to our molecular-isotope analytical competence.

Main responsibilities
The new colleague will be part of a team of several research engineers that works tightly with research group leaders, post-docs and PhD students. We do not expect anyone to cover all tasks listed below. Specific tasks and responsibilities will be divided within the tech group and the research group, and will depend on the particular skills and match of the incoming new colleague. This position is likely to include a combination of these key tasks:

Installation, operation and maintenance of both permanent facility/infrastructure and instruments used both continuously at remote atmospheric observatories and for specific field campaigns in both our atmospheric and Arctic research tracks. Instruments include those used for gases (e.g., Picarro cavity ring-down laser spectroscopy, Horiba CO monitors and gas chromatography) and for aerosol chemistry and physics (e.g., aethalometers, nephelometers, DMPS and Digitel high-volume filtration systems). This also includes programming of dataloggers, instrument calibration, efficient data management and quality assurance. The incoming candidate is likely to also contribute to university laboratory preconcentration systems, GCirMS and other instruments.

Management of the logistics in day-to-day operations, preparations for and execution of field campaigns. This includes shipping and receiving, securing permits, keeping close contact with local observatory colleagues. Coordinate and participate in field campaigns at our atmospheric observatories and at sea; analyse samples in our university laboratories.

Introduce and mentor Master students, PhD students, postdocs and guest researchers to laboratory protocols and field operations, including our safety routines. Master and document our methods for measurement, data processing and database management to ensure continuity, and to serve as a knowledge-bridge to new team members. Contribute to development of methods and research projects.

Participate actively in development and maintenance of a sound work environment.

Qualification requirements
M.Sc. or Ph.D. degree with focus on chemical-instrumental analysis, field instrumentation or corresponding competence.

Experience of a combination of high-precision measurements of atmospheric gases using laser (isotope) spectroscopy (e.g. Picarro instruments), online aerosol instrumentation, and/or GCirMS (e.g., Thermo Fisher Delta V) as well as maintenance and troubleshooting of state-of-the-art analytical instruments.

Knowledge of data handling and solid coding skills (e.g. in Python, R and/or MatLab).

Experience with field sampling/campaigns. Hands-on basic mechanical and electrical engineering skills are beneficial.

Good organizational skills and high social competence. Fluency in English (in speaking and in writing) is a requirement; basic knowledge of Swedish is an advantage (can be developed in an early phase of the employment).

Terms of employment
This is a full-time, indefinite-term position with a six-month trial period. Salaries at Stockholm University are determined individually; therefore, please indicate your requested salary. Start date immediately.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact 
Further information about the position can be obtained from Professor Örjan Gustafsson, telephone: +46 70 324 7317, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Only include the cover letter and CV in your application. Bring copies of grades and certificates if you are called to an interview.

The instructions for applicants are available at: How to apply for a position.

You are welcome to apply!

Stockholm University contributes to the development of sustainable democratic society through knowledge, enlightenment and the pursuit of truth.

Closing date: 15/11/2022

URL to this page
https://www.su.se/english/about-the-university/work-at-su/available-jobs?rmpage=job&rmjob=18748&rmlang=UK

 

På svenska:

Institutionen för miljövetenskap (ACES) vid Stockholms universitet är en av de större institutionerna inom natuvetenskapliga fakulteten på SU. Den består av fyra enheter med drygt 190 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Institutionen har ett starkt fokus på forskning med en spännvidd från kopplingar mellan klimatförändringar och biogeokemiska kretslopp (atmosfär-land-hav) till miljöföroreningars källor, spridning och effekter. Vid Enheten för biogeokemi studerar vi många aspekter kring biogeosfärens och atmosfärens sammansättning, storskaliga biogeokemiska kretslopp samt hur dessa påverkas av antropogena störningar såsom klimatuppvärmningen. Två forskningsområden av stort intresse är hur den upptinande permafrosten i Arktis påverkar det storskaliga kolkretsloppet, inklusive frigörelse av växthusgaser, samt hur luftföroreningar i Asien påverkar både atmosfärens sammansättning och klimatet.

Vi analyserar specifika molekyler (gaser och biomarkörer), grundämnen, isotopkvoter, och den molekyl-specifika isotopsammansättningen i matriser som luft, vatten och sediment, samt många andra geokemiska och geofysiska basparametrar.

Enheten för biogeokemi söker nu en forskningsingenjör till vårt team av forskningsingenjörer, gruppledare/forskare, post-docs och doktorander, som ska fungera som stöd till pågående forskningsaktiviteter och ta ett ledande ansvar för våra fältbaserade observationsprogram och bidra till vår molekyl-isotopinriktade analytiska kompetens.

Arbetsuppgifter
Du kommer bli en del av ett team av flera forskningsingenjörer som arbetar tätt samman med forskningsgruppsledare/professor, post-docs och doktorander. Vi förväntar oss inte att någon ska täcka in alla våra sysslor som beskrivs nedan. Specifika ansvars- och arbetsuppgifter fördelas mellan forskningsingenjörerna och övriga i forskargruppen, baserat på kompetens, tillgänglighet och behov. Denna nya anställning kommer troligen inkludera en kombination av följande uppgifter:

Installera, drifta och underhålla både permanenta faciliteter/infrastruktur och mätinstrument som anväds både kontinuerligt vid avlägsna atmosfärsobservatorier och under specifka fältkampanjer till sjöss och på land. Dessa inkluderar instrument för gaser (t.ex., Picarro cavity ring-down laser spectrometrar, Horiba CO instrument och gaskromatografer), och för aerosolfysik, atmosfärskemi och solinstrålning (t.ex. aethalometrar, nephelometrar, DMPS och Digitel högvolyms filtreringssystem). Detta inkluderar också programmering av dataloggers, kontinuerlig kalibrering av instrument, effektiv datahantering och kvalitetssäkring. Den inkommande kandidaten kommer troligen också att bidra till lab-baseade förkoncentrationssystem, GCirMS och andra instrument.

Ansvara för dagliga rutiner och logistik både vad gäller förberedelser för och utförande av fältarbete. Detta inkluderar bl.a. fraktlogistik, erhålla tillstånd, hålla nära kontakt med kollegor på fältstationer, och ge stöd åt postdocs, doktorander och andra deltagare i våra fältkampanjer, analysera prover i våra universitetslaboratorier.

Introducera och handleda studenter, doktorander och gästforskare vid fältprovtagning, upparbetning och laborativa analyser, inklusive säkerhetsrutiner. Behärska och dokumentera våra metoder för provanalys, databehandling och databashantering; garantera kontinuitet genom att vara en kunskapsöverförande länk till nya medarbetare. Bidra till utveckling av metoder och forskningsprojekt.

Aktivt delta i utvecklingen och upprätthållandet av en sund arbetsmiljö.

Kvalifikationer
Masterexamen eller doktorsexamen med inriktning mot mätinstrument/kemisk analys, eller motsvarande kompetens som bedöms som likvärdig.

Erfarenhet av en kombination av mätningar av gaser med laser (isotop) spektrometri (t.ex. Picarro instrument), online aerosolinstrument, och/eller GCirMS (t.ex. Thermo Fisher Delta V) samt kalibrering, underhåll och felsökning av dessa och andra fältinstrument.

God erfarenhet av behandling av stora dataset och programmering (t.ex. i Python, R och MatLab).

Erfarenhet av fältprovtagning/kampanjer inom geo-, atmosfär- eller miljövetenskap är en merit. Praktisk grundläggande erfarenhet av mekaniska och elektriska uppgifter är värdefull.

God organisationsförmåga och mycket god social förmåga. Att behärska engelska i tal och skrift är ett krav; baskunskaper i svenska är en fördel (kan också skaffas i en initial fas av anställningen).

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av professor Örjan Gustafsson, tfn 070-324 73 17, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2022-11-15

Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18746&rmlang=SE

 

 

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se